18.12.2017 33/2017

Kollektivavtal för maskinbefäl på Arctia Shipping-koncernens konventionella isbrytare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 33/2017
Delgivningsdatum: 18.12.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Maskinbefälsförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2019
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 33/2017
Datum för utfärdande 18.12.2017
Dnr 11881

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för maskinbefäl på Arctia Shipping-koncernens konventionella isbrytare
Undertecknat 26.1.2017
Ikraftträdelse 1.3.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart Finlands Maskinbefälsförbund rf

BAKGRUND

Nämnden har genom sitt beslut av den 4.1.2016 nr 3/2016 fastställt att kollektivavtalet för maskinbefäl på Arctia Shipping-koncernens konventionella isbrytare som ingåtts mellan Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry och Finlands Maskinbefälsförbund ry inte har bindande verkan, och ersätts av detta avtal. Arbetsdomstolen förkastade 24.8.2016 ett klagomål om beslutet.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på maskinbefäl som arbetar på isbrytare som tillhör Arctia Shipping-koncernen och andra medlemsföretag i Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto SET ry.

Rederiet och Finlands Maskinbefälsförbund kan också sinsemellan avtala om undantag till detta kollektivavtal beroende på fartygens trafikeringsområde och trafikprofil. Vid förhandlingar om undantag kan även den internationella konkurrenssituation där fartygen är verksamma beaktas.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Rederierna i Finland har anmält att det vid förbundets ena medlemsföretag finns 40 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Finlands Maskinbefälsförbund har anmält att 39 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Andra kollektivavtal i samma bransch

Kollektivavtalet för maskinbefäl som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf gäller löne- och avtalsvillkor för maskinbefäl och maskinmästare som tillhör Finlands Maskinbefälsförbund på fartyg i utrikesfart som tillhör sjöfartens arbetsgivarförbunds medlemsrederier. Isbrytare har inte uteslutits från detta avtal. Inom tillämpningsområdet för avtalet som gäller maskinbefäl arbetar cirka 710 sjömän som är maskinbefäl, av vilka 560 omfattas av avtalets normalt bindande verkan. Nämnden för fastställande fastställde 13.11.2017 kollektivavtalet för maskinbefäl som allmänt bindande genom sitt beslut nr 29/2017.

SLUTSATS

Kollektivavtalet för maskinbefäl som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf har fastställts som allmänt bindande delvis i samma bransch som kollektivavtalet för maskinbefäl på Arctia Shipping-koncernens konventionella isbrytare.

Kollektivavtalet som gäller maskinbefäl tryggar de berörda arbetstagarnas minimiarbetsvillkor på ett bredare plan än kollektivavtalet för maskinbefäl på Arctia Shipping-koncernens konventionella isbrytare som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf. Eftersom det endast kan finns ett allmänt bindande kollektivavtal inom en bransch, kan inte det sistnämnda avtalet längre anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för maskinbefäl på Arctia Shipping-koncernens konventionella isbrytare som ingåtts mellan Rederierna i Finland rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.