Kollektivavtal för däcksbefäl och sjukskötare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 28/2017
Delgivningsdatum: 13.11.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.03.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 28/2017
Datum för utfärdande 13.11.2017
Dnr 11873

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för däcksbefäl och sjukskötare
Undertecknat 27.2.2017
Ikraftträdelse 1.3.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Skeppsbefälsförbund rf

BAKGRUND

Kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare som nämnden för fastställande 28.2.2013 fastställde som allmänt bindande genom sitt beslut nr 4/2013 gäller både däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare.

Rederierna i Finland rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har genom ett avtal daterat 27.2.2017 kommit överens om att förlänga giltighetstiden för de kollektivavtal som gällt mellan dem under tiden 1.3.2014–28.2.2017 med de ändringar som överenskommits i avtalet. Avtalsperioden är 1.3.2017–28.2.2018.

På motsvarande sätt har Finlands Maskinbefälsförbund rf genom ett avtal daterat 26.1.2017 med Rederierna i Finland rf kommit överens om att förlänga giltighetstiden för de kollektivavtal som gällt mellan dem under tiden 1.3.2014–28.2.2017 med de ändringar som överenskommits i avtalet. Avtalsperioden är 1.3.2017–28.2.2019.

Avtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare har förnyats så att arbetstagarförbunden separat har kommit överens om avtalsperioder av olika längd. Därmed bör kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare betraktas som två skilda avtal; avtalet för däcksbefäl och sjukskötare samt avtalet för maskinbefäl.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Avtalet tillämpas på löne- och arbetsvillkoren för däcksbefäl och sjukskötare som hör till Skeppsbefälsförbundet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Rederierna i Finland rf uppgav i september 2017 att deras medlemsrederier hade 672 arbetstagare inom avtalsbranschen.

Finlands Skeppsbefälsförbund uppgav i september 2017 att förbundet hade cirka 400 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Sjömanspensionskassan för statistik över arbetstagare som utför sådant arbete som avses i sjömanslagen på finländska fartyg som används i utrikesfart. År 2016 arbetade enligt Sjömanspensionskassans statistik sammanlagt 1 697 sjöfarare i befälsställning och sjukskötare på finländska fartyg. Vad gäller avtal för befäl som tillämpas vid utrikesfart omfattas 1 337 sjöfarare av avtalens normalt bindande verkan. Däcksbefälens och sjukskötarnas andel av den normalt bindande verkan var 672, det vill säga cirka 50,26 procent. Då man uppskattar att proportionen arbetstagare i däcksbefälet och sjukskötare i branschen är densamma som för dem som arbetar hos organiserade arbetsgivare, uppgår det totala antalet arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukskötare till 853.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukskötare (853) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (672), kan man konstatera att kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukskötare enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukskötare är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det kollektivavtal som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. lagen om sjöarbetsavtal som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.3.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 029516001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.