Kollektivavtal för maskinbefäl

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 29/2017
Delgivningsdatum: 13.11.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Maskinbefälsförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 04.03.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 29/2017
Datum för utfärdande 13.11.2017
Dnr 11874

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för maskinbefäl
Undertecknat 26.1.2017
Ikraftträdelse 1.3.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Maskinbefälsförbund rf

BAKGRUND

Kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare som nämnden för fastställande 28.2.2013 fastställde som allmänt bindande genom sitt beslut nr 4/2013 gäller både däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare.

Rederierna i Finland rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf har genom ett avtal daterat 26.1.2017 kommit överens om att förlänga giltighetstiden för de kollektivavtal som gällt mellan dem under tiden 1.3.2014–28.2.2017 med de ändringar som överenskommits i avtalet. Avtalsperioden är 1.3.2017–28.2.2019.

På motsvarande sätt har Finlands Skeppsbefälsförbund rf genom ett avtal daterat 27.2.2017 med Rederierna i Finland rf kommit överens om att förlänga giltighetstiden för de kollektivavtal som gällt mellan dem under tiden 1.3.2014–28.2.2017 med de ändringar som överenskommits i avtalet. Avtalsperioden är 1.3.2017–28.2.2018.

Avtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare har förnyats så att arbetstagarförbunden separat har avtalat om att avtalsperioderna är av olika längd. Därmed bör kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare betraktas som två skilda avtal; avtalet för maskinbefäl samt avtalet för däcksbefäl och sjukskötare.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Avtalet tillämpas på löne- och arbetsvillkoren för maskinbefäl och maskinmästare som hör till Maskinbefälsförbundet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Rederierna i Finland rf uppgav i september 2017 att deras medlemsrederier hade 560 arbetstagare inom avtalsbranschen.

Finlands Maskinbefälsförbund uppgav i september 2017 att förbundet hade cirka 510 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Sjömanspensionskassan för statistik över arbetstagare som utför sådant arbete som avses i sjömanslagen på finländska fartyg som används i utrikesfart. År 2016 arbetade enligt Sjömanspensionskassans statistik sammanlagt 1 697 sjöfarare i befälsställning och sjukskötare på finländska fartyg. Vad gäller avtal för befäl som tillämpas vid utrikesfart omfattas 1 337 sjöfarare av avtalens normalt bindande verkan. Maskinbefälens andel av den normalt bindande verkan var 560, det vill säga 41,88 procent. Då man uppskattar att proportionen arbetstagare i maskinbefälet i branschen är densamma som för dem som arbetar hos organiserade arbetsgivare, uppgår det totala antalet arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet för maskinbefäl till 711.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för maskinbefäl (711) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (560), kan man konstatera att kollektivavtalet för maskinbefäl enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för maskinbefäl är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det kollektivavtal som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. lagen om sjöarbetsavtal som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.3.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.