Kollektivavtal för mejeriarbetstagare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 15/2017
Delgivningsdatum: 05.06.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindutriförbundet rf
Arbetstagarpart: Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.10.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 15/2017
Datum för utfärdande 5.6.2017
Dnr 11826

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för mejeriarbetstagare
Undertecknat 13.10.2016
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet arbetstagare vid mejerier, smältostfabriker och glassfabriker som är medlemmar i Livsmedelsindustriförbundet samt arbetstagarna på underhållsavdelningarna vid dessa.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Livsmedelsindustriförbundet har anmält att det vid förbundets 23 medlemsföretag finns 2 372 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL har anmält att 4 569 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt en utredning tillämpas kollektivavtalet inom branschen för produktion av mjölkprodukter och ost, branschen för glassproduktion samt på vissa arbetstagare inom branschen för separat produktion och distribution av fjärrvärme och -kyla, med undantag av bilmän inom mejeribranschen. På basis av arbetstagaruppgifter som rör ovan nämnda branscher i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2014 kan det uppskattas att det totala antalet arbetstagare inom branschen är cirka 3 080.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för mejeriarbetstagare 3 080 och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal 2 372, kan man konstatera att kollektivavtalet för mejeriarbetstagare enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för mejeriarbetstagare är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlemmen Harri Hietala, medlemmen Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.