20.03.2017 6/2017

Kollektivavtal för Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2017
Delgivningsdatum: 20.03.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Forstmästareförbundet rf, METO – Skogsbranschens Experter rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 28.10.2013
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.04.2014
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2017
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2017
Datum för utfärdande 20.3.2017
Dnr 11591

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
Undertecknat 28.10.2013
I kraft 1.4.2014

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Forstmästareförbundet rf, METO – Skogsbranschens Experter rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATION

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde för kollektivavtalet för Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är avtalet bindande för avtalsparterna Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och dess medlemmar Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt METO – Skogsbranschens Experter rf och dess medlemsföreningar inklusive medlemmar, Forstmästareförbundet rf och dess medlemsföreningar inklusive medlemmar samt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf och dess medlemsföreningar inklusive medlemmar. Bestämmelserna i avtalet tillämpas på anställningsförhållanden vid Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, med undantag av skogshuggare och skogsarbetare. Avtalet gäller inte tjänstemän inom ledningen eller personer som är anställda för en viss uppgift eller för viss tid, om anställningsförhållandet inte har fortgått längre än fyra månader.

Kollektivavtalet ersätter avtalet för kontorsarbete inom skogsbranschen, där Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf var parter samt kollektivavtalet för skogscentralerna, där Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, METO – Skogsbranschens Experter rf samt Forstmästareförbundet rf var parter.

Kollektivavtalets företagsspecifitet

Enligt formuleringen i klausulen om tillämpningsområdet gäller kollektivavtalet två företag och är därmed företagsspecifikt. Avtalsparterna har hörts om företagsspecifiteten. Enligt de avtalsslutande arbetstagarförbunden är kollektivavtalet riksomfattande. Efter att kollektivavtalet ingåtts har skogsbranschorganisationernas ställning förändrats. Finlands skogscentral har delats upp i två självständiga enheter och även Skogscentralen Tapio har delats upp i två olika företag. De avtalsslutande arbetstagarförbunden förutspår flera organisationsförändringar inom branschen. Arbetsgivarna för servicebranschen PALTA har inte tagit ställning till frågan.

SLUTSATS

Enligt formuleringen i kollektivavtalets klausul om tillämpningsområdet tillämpas avtalet på arbetstagare som är anställda hos Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Avtalet tillämpas endast i företag som har bildats av två företag som nämns i klausulen om tillämpningsområdet. Därmed är avtalet företagsspecifikt.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio inte kan anses vara riksomfattande och kan därmed varken fastställas som allmänt bindande eller anses sakna en allmänt bindande verkan. Den allmänt bindande verkan för kollektivavtalet för kontorsarbete inom skogsbranschen och kollektivavtalet för skogscentralerna upphör från och med ikraftträdandet av kollektivavtalet för Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 1.4.2014.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Detta beslut får överklagas hos arbetsdomstolen på det sätt som anges i den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet har avgjorts av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.