Kollektivavtal för stuveribranchen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 18/2017
Delgivningsdatum: 21.08.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hamnoperatörerna rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.02.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 18/2017
Datum för utfärdande 21.8.2017
Dnr 11857

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för stuveribranschen
Undertecknat 30.1.2017
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Hamnoperatörerna rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Avtalsparterna har preciserat kollektivavtalets tillämpningsområde. Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för stuveribranschen på anställningsförhållanden för ordinarie arbetstagare vid företag som är medlemmar i Hamnoperatörerna rf i följande hamnar: Björneborg, Fredrikshamn, Hangö, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Joensuu, Karleby, Kaskö, Kemi, Kotka, Lovisa, Nystad, Nådendal, Raumo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Kollektivavtalet tillämpas med de undantag som nämns i avtalet också på företag som är medlemmar i Hamnoperatörerna rf och på anställningsförhållanden för arbetstagare i yrkesmannakåren och tillfälliga hamnarbetare som är anställda hos dessa. Yrkesmannakårssystemet tilllämpas i de hamnar som inte nämns i 1 kap. 1 § i kollektivavtalet. Villkoren för anställningsförhållanden för tillfälliga stuvare bestäms enligt detta kollektivavtal och dess bilagor i samtliga hamnar.

De ordinarie hamnarna nämns i kollektivavtalet. I hamnar utanför det ordinarie anställningssystemet följs bestämmelserna i kollektivavtalet om yrkesmannakåren. I dessa hamnar har arbetsgivaren dock rätt att även ordinarieanställa arbetstagare så att det totala antalet ordinarie anställda och arbetstagare som hör till yrkesmannakåren motsvarar det antal som förutsätts i kollektivavtalet.

Kollektivavtalet för stuveribranschen ersätter det tidigare kollektivavtalet mellan Hamnoperatörerna rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Hamnoperatörernas uppgift har föreningen 39 medlemsföretag inom avtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 2 250 anställda som berörs av kollektivavtalet. Uppgifterna gäller situationen den 31 december 2016.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf har uppgett att förbundet har cirka 2 100 ordinarie och cirka 250 tillfälliga anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

I stuveribranschen har ingåtts tre riksomfattande kollektivavtal, och Hamnoperatörerna är arbetsgivarpart i dem alla. Dessa är kollektivavtaet för stuveribranschen, kollektivavtalet för tjänstemän i stuveribranschen och kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen. Stuveribranschens anställda har i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik införts i näringsgrenen godshantering där cirka 4 395 personer arbetar enligt statistiken för år 2014.

I näringsgrenen godshantering har statistikförts även personer som inte hör till tillämpningsområdena för stuveribranschens kollektivavtal. Hamnoperatörerna har uppgett att i branschen arbetar cirka 45 högre tjänstemän som inte omfattas av något kollektivavtal för stuveribranschen. I näringsgrenen godshantering har ytterligare statistikförts de personer som arbetar i frakt- och passagerarterminaler i land- och lufttrafik. Enligt Luftfartsunionen rf:s och Oy Matkahuolto Ab:s uppskattningar uppgår dessa personers antal till cirka 1 630. Man kan därför uppskatta att sammanlagt cirka 2 720 anställda arbetar inom tillämpningsområdena för kollektivavtalen för stuveribranschen.

Hamnoperatörerna rf har uppgett att sammanlagt 2 250 av de 2 850 personer som arbetar i dess medlemsföretag är sådana arbetstagare som avses i kollektivavtalet för stuveribranschen. Då man uppskattar att andelen arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för stuveribranschen av alla arbetstagare i branschen är den samma som hos de organiserade arbetsgivarna, kan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för stuveribranschen uppskattas uppgå till cirka 2 250.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tilllämpningsområdet för kollektivavtalet för stuveribranschen mellan Hamnoperatörerna rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf (cirka 2 250) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (2 250) kan man konstatera att kollektivavtalet för stuveribranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bin-dande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för stuveribranschen mellan Hamnoperatörerna rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande den 1 februari 2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.