Kollektivavtal för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 10/2017
Delgivningsdatum: 20.04.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 09.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 05.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 10/2017
Datum för utfärdande 20.4.2017
Dnr 11752

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin
Undertecknat 20.6.2016
Träder i kraft 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATION

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om kollektivavtalets tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställningsförhållanden mellan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:s medlemsföretag och tjänstemän som är anställda på dessa.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, där arbetsgivarparten var Konsumtionsvarugruppen rf istället för Lasikeraaminen teollisuus LT ry.

Parternas anmälningar om antalet medlemmar och arbetstagare

Förbunden som är parter i kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal anmält antalet medlemmar enligt följande.

Lasikeraaminen teollisuus LT har anmält att det vid dess 17 medlemsföretag finns 982 tjänstemän som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har anmält att 495 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet tjänstemän som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. I bedömningen av kollektivavtalets representation har under tidigare avtalsperioder parternas uppskattningar av det totala antalet anställda som omfattas av kollektivavtalet använts. En uppskattning gjordes senast 2015. Då uppskattades det totala antalet till cirka 1 150 tjänstemän när antalet anställda som omfattades av den normalt bindande verkan var cirka 900. När det totala antalet anställda i branschen antas ha förändrats i samma förhållande som antalet anställda som omfattas av normalt bindande verkan, blir det kalkylmässiga totala antalet anställda för tillfället cirka 1 250.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet tjänstemän inom kollektivavtalet gällande den glaskeramiska industrin (1 250) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (982), kan man konstatera att kollektivavtalet gällande den glaskeramiska industrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande tjänstemän inom den glaskeramiska industrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

TIDPUNKTEN FÖR KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE TILLÄMPNING

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande den 1 februari 2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

SÖKANDE AV ANDRING

Detta beslut får överklagas hos arbetsdomstolen på det sätt som anges i den bifogade besvärsanvisningen

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet har avgjorts av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.