Kollektivavtal för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 4/2021
Delgivningsdatum: 25.01.2021
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry, Finlands Planglasförening rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 09.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 05.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 4/2021
Datum för utfärdande 25.01.2021
Dnr 12170

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin
Undertecknat 09.3.2020
Ikraftträdande 05.2.2020

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Lasikeraaminen teollisuus LT ry, Finlands Planglasförening rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin tillämpas avtalet på anställningsförhållanden mellan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:s medlemsföretag och tjänstemän som är anställda på dessa.

Anslutning till avtalet

Finlands Planglasförening har 15.4.2020 skriftligt anslutit sig till kollektivavtalet för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin som undertecknades 5.2.2020 mellan Lasikeraaminen teollisuus och Fackförbundet Pro.

Lasikeraaminen teollisuus LT och Fackförbundet Pro har 15.4.2020 gett sitt samtycke till att Finlands Planglasförening i enlighet med 4 § i lagen om kollektivavtal ansluter sig till det kollektivavtal för tjänstemän inom den glaskeramiska industrin som undertecknades mellan Lasikeraaminen teollisuus LT rf och Fackförbundet Pro rf 5.2.2020 och som trädde i kraft samma dag.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Lasikeraaminen teollisuus LT har anmält att det vid dess 16 medlemsföretag finns ca 265 tjänstemän som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Finlands Planglasförening har meddelat att det har 100 medlemmar inom avtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har meddelat att det har 240 medlemmar som arbetar inom avtalets tillämpningsområden i Lasikeraaminen teollisuus medlemsföretag och att 60 medlemmar omfattas av avtalet med Finlands Planglasförening rf.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet tjänstemän som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. I bedömningen av kollektivavtalets representation har man bett om parternas uppskattningar av det totala antalet anställda som omfattas av kollektivavtalet använts. Fackförbundet Pro uppskattar att branschen har total cirka 450 anställda och Lasikeraaminen teollisuus anslöt sig till denna bedömning. I brist på övrig utredning kan det uppskattas att det totala antalet arbetstagare inom branschen är ca 450.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet tjänstemän inom kollektivavtalet gällande den glaskeramiska industrin (ca 450) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 365), kan man konstatera att kollektivavtalet gällande den glaskeramiska industrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande tjänstemän inom den glaskeramiska industrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 05.02.2020.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, medlem Jari Murto

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.