Kollektivavtal för tjänstemän I planerings- och konsultbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 12/2017
Delgivningsdatum: 24.05.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 26.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN BESLUT

Nr 12/2017
Datum för utfärdande 24.5.2017
Dnr 11705

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen
Undertecknat 10.8.2016
Ikraftträdelse 1.12.2016

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet personer i tjänstemannauppgifter hos företag som är medlemmar i planerings- och konsultbranschen vid Teknologiindustrin rf.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket avtalsparterna har varit Teknologiindustrin rf, Fackförbundet Pro rf och Finlands Konsultbyråers förbund SKOL rf.

För att närmare definiera avtalets tillämpningsområde konstateras i avtalet följande:

"Det här avtalet omfattar tjänstemän vid företag inom planerings- och konsultbranschen som är medlemmar i Teknologiindustrin rf. Tjänste-mannauppgifterna kräver i allmänhet kunskaper och färdigheter på grundskole-, mellanstadie- eller lägre högskolenivå. Yrkesfärdighet kan även skaffas genom praktisk erfarenhet. Avtalets tillämpningsområde har ingen övre gräns i utbildningshänseende. Detta innebär att en person som fått till exempel yrkeshögskole- eller dylik utbildning kan höra till detta avtals tillämpningsområde, om tjänsten på grund av sitt innehåll hör till avtalets tillämpningsområde.

Avtalets tillämpningsområde omfattar bl.a. tjänstemannauppgifter med anknytning till planering, övrig teknik, ekonomi och administration samt arbetsledning. Till vilken personalgrupp en tjänsteman hör bestäms utifrån tjänstemannens huvudsakliga uppgifter.

Avtalet tillämpas inte på personer i högre tjänstemannaställning. En högre tjänstemans tjänst bestäms enligt tillämpningsreglerna i kollektivavtalet för de högre tjänstemännen. Detta avtal tillämpas inte heller på personer i arbetaruppgifter."

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Teknologiindustrin har anmält att det vid dess 174 medlemsföretag finns 4 100 högre tjänstemän som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 2 954 medlemmar inom kol-lektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen tilllämpas inom följande branscher i enlighet med Näringsgrensindelningen 2008: samhällsplanering, tekniska tjänster för anläggningsverksamhet, konstruktionstekniska tjänster, VVS-teknisk planering, elteknisk planering, övriga byggtekniska tjänster samt maskin- och processplanering. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2014 arbetade totalt 22 539 tjänstemän inom dessa branscher.

Enligt uppgiften av Teknologiindustrin berörs cirka 29 procent av tjäns-temännen på förbundets medlemsföretag av avtalet. Teknologiindustrin har dessutom uppskattat att den proportionella andelen av tjänstemän inom hela branschen är litet större än på medlemsföretagen.

Då utgångspunkten är att andelen tjänstemän av alla anställda inom branschen är litet större än hos organiserade arbetsgivare, kan antalet tjänstemän uppskattas vara 6 000.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen (cirka 6 000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (4 100), kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2016.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.


ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Marianne Kivistö

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlemmen Harri Hietala, medlemmen Ulla Liukkunen

Föredragande: Marianne Kivistö, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.