Kollektivavtal för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 13/2017
Delgivningsdatum: 24.05.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 25.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning


NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 13/2017
Datum för utfärdande 24.5.2017
Dnr 11704

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen
Undertecknat 22.6.2016
Ikraftträdelse 1.11.2016

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde omfattar det högre tjänstemän som tjänstgör hos företag som är medlemmar i Teknologiindustrin rf inom planerings- och konsultbranschen.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, där parterna har varit Teknologiindustrin rf, Finlands konsultbyråers förbund SKOL rf och De högre tjänstemännen YTN rf.

I avtalet konstateras mer exakt följande om hur avtalet tillämpas:

"I de uppgifter som högre tjänstemän utför förutsätts kunskaper och färdigheter på högskole- eller yrkeshögskolenivå. Den formella behörighet som utbildningen ger eller avsaknad av den, avgör inte i sig om personen räknas som högre tjänsteman eller inte.

De högre tjänstemännens arbete är relativt självständigt och ansvarsfullt. I praktiken är högre tjänstemäns uppgifter planerings-, konsultations- eller expertuppgifter eller chefsuppgifter. En högre tjänstemans tjänst är mera krävande än tjänster som omfattas av kollektivavtalet för tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen.

Den personalgrupp som tjänstemannen hör till bestäms utifrån hans eller hennes huvudsakliga uppgifter.

Avtalet gäller inte personer som hör till ledningen eller deltar i ledningen av företag eller verksamhetsställen, inte heller med dessa jämförbara experter som assisterar ledningen eller personer som representerar företaget i relation till högre tjänstemän i frågor som gäller anställningsförhållanden och som har rätt eller befogenhet att besluta om högre tjänstemäns arbetsvillkor."

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Teknologiindustrin har anmält att det vid dess 174 medlemsföretag finns 11 000 högre tjänstemän som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

De högre tjänstemännen YTN har anmält att cirka 10 000 av förbundets medlemmar arbetar inom tillämpningsområdet för avtalet.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen tillämpas inom följande branscher i enlighet med Näringsgrensindelningen 2008: samhällsplanering, tekniska tjänster för anläggningsverksamhet, konstruktionstekniska tjänster, VVS-teknisk planering, elteknisk planering, övriga byggtekniska tjänster samt maskin- och processplanering. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2014 arbetade totalt 22 539 tjänstemän inom dessa branscher.

Enligt uppgiften av Teknologiindustrin berörs cirka 71 procent av tjänstemännen på förbundets medlemsföretag av avtalet. När utgångspunkten är att andelen högre tjänstemän av alla tjänstemän inom branschen motsvarar den hos organiserade arbetsgivare, kan det totala antalet anställda som omfattas av kollektivavtalet uppskattas vara cirka 16 000.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för högre tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen (16 000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (11 000), kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.11.2016.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Marianne Kivistö

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlemmen Harri Hietala, medlemmen Ulla Liukkunen

Föredragande: Marianne Kivistö, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.