Kollektivavtal för tjänstemän i textil- och modelbranchen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 20/2017
Delgivningsdatum: 21.08.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 16.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 20/2017
Datum för utfärdande 21.8.2017
Dnr 11778

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän i textil- och modebranschen
Undertecknat 10.1.2017
Träder i kraft 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt kollektivavtalets bestämmelse om tillämpningsområde omfattas tjänstemän vid företag som är medlemmar i Suomen Tekstiili ja Muoti ry av detta avtal.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för tjänstemän i textil- och konfektionsindustrin, där arbetsgivarparten istället för Suomen Tekstiili ja Muoti ry var Konsumtionsvarugruppen rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry har uppgett att det vid dess 124 medlemsföretag finns strax under 1400 tjänstemän som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att 1100 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet tjänstemän som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå.

Enligt arbetsgivarpartens uppskattning arbetar totalt 1600–1700 personer i branschen och enligt arbetstagarförbundets uppskattning 1400–1500. Utifrån de uppgifter avtalsparterna lämnat kan det uppskattas att det totala antalet tjänstemän som arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän i textil- och modebranschen är cirka 1600.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare i branschen för kollektivavtalet för tjänstemän i textil- och modebranschen (cirka 1600) och å andra sidan det antal tjänatemän som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1400), kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän i textil- och modebranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän i textil- och modebranschen är representativt för tillämpningsområdet och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande den 1 februari 2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.