18.09.2017 24/2017

Kollektivavtal för penninghanteringsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 24/2017
Delgivningsdatum: 18.09.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Post- och logistikbranchens union PAU rf, Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 16.09.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2016
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2017
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 24/2017
Datum för utfärdande 18.9.2017
Dnr 11726

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för penninghanteringsbranschen
Undertecknat 16.9.2016
Ikraftträdelse 1.11.2016

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Post- och logistikbranschens union PAU rf, Fackförbundet Pro rf

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för penninghanteringsbranschen tillämpas i enlighet med dess tillämpningsområde på de arbetstagare och tjänstemän som arbetar i de uppgifter som nämns i detta avtals lönebilagor i de medlemsföretag i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf som är verksamma i penninghanteringsbranschen. Kollektivavtalet tillämpas inte för högre tjänstemän. Med arbetstagare avses i kollektivavtalet även tjänsteman.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har i januari 2017 anmält att det vid ett av förbundets medlemsföretag finns 330 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Post- och logistikbranschens union PAU rf har i februari 2017 anmält att 163 av dess medlemmar arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Fackförbundet Pro rf har i februari 2017 anmält att 111 av dess medlemmar arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Annat kollektivavtal inom tillämpningsområdet

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för penninghanteringsbranschen överlappar till de delar som gäller värdetransporter med kollektivavtalet för bevakningsbranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Servicefacket PAM rf som fastställts som allmänt bindande. Cirka 8400 arbetstagare omfattas av kollektivavtalet för bevakningsbranschens normalt bindande verkan.

Arbetsdomstolen har avgjort frågan angående överlappningen av tilllämpningsområdena för kollektivavtalen för penningbehandlingsbranschen och bevakningsbranschen den 4 april 2007 genom sitt beslut TT:2007-34. Arbetsdomstolen hade motsatt åsikt än nämnden för fastställande att kollektivavtalen inte har överlappande tillämpningsområden och att de inte konkurrerar sinsemellan. Efter att arbetsdomstolen gav sitt beslut har kollektivavtalsparterna, tillämpningsområdet för kollektivavtalet för bevakningsbranschen och kollektivavtalsparternas åsikter om överlappningen av kollektivavtalens tillämpningsområden förändrats.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNINGEN

Genom sitt beslut av den 4 april 2007 har arbetsdomstolen upphävt beslutet av nämnden för fastställande av kollektivavtal, i vilket nämnden har fastställt att kollektivavtalet mellan Arbetsgivarförbundet för kommunikations- och teknikbranscherna TIKLI rf, Post- och logistikbranschens union PAU rf och Servicefacket PAM rf inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande. Arbetsdomstolen har förordat att nämndens beslut nr 80/2002 av den 15 oktober 2002 förblir i kraft, varvid kollektivavtalet var inom sin bransch representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

Nämndens avgörande byggde på det att även kollektivavtalet för bevakningsbranschen mellan Branschförbundet för servicebranscherna rf och Servicefacket PAM rf var gällande inom penningbehandlingsbranschen. Och endast ett av de överlappande kollektivavtalen kunde anses vara re-presentativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen. Som ett mer omfattande avtal hade kollektivavtalet för bevakningsbranschen en större betydelse för säkerställandet av anställningsförhållandets minimivillkor, och således ansågs det vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

Arbetsdomstolen har fastställt att det i bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för bevakningsbranschen inte separat nämns arbetsuppgifter inom penningbehandlingsbranschen. Däremot har man i lönebestämmelserna tagit i beaktande kontanthantering och värdetransport. Enligt det ställningstagande som avtalsparterna i kollektivavtalen för penningbehandlingsbranschen och bevakningsbranschen lämnat in i form av ett gemensamt protokoll till arbetsdomstolen är de ense om att kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen ska tillämpas i företag, vars huvudsakliga verksamhet är värdetransport och penningbehandling. Omnämnandet av kontanthanterings- och värdetransportuppgifter i kollektivavtalet för bevakningsbranschen tillämpas på företag, vid vilka nämnda uppgifter utförs som sidoverksamhet vid sidan av den övriga verksamheten.
Arbetsdomstolen har konstaterat att tillämpningsområdena för kollektivavtalen för penningbehandlingsbranschen och bevakningsbranschen hade definierats utgående från den bransch som det företag som omfattas av kollektivavtalet är verksamt i. Avtalsparternas gemensamma protokollförda ställningstagande överensstämde med det syfte som framgick av lydelsen av bestämmelsen om tillämpningsområde i detta kollektivavtal. Arbetsdomstolen anser att avtalsparternas gemensamma ställningstagande och övriga omständigheter påvisar att tillämpningsområdena för kollektivavtalen för bevakningsbranschen och penningbehandlingsbranschen inte överlappar eller utgör sinsemellan konkurrerande kollektivavtal.

Avtalsparter i det gällande kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen är Servicefacket PAM rf och Post- och logistikbranschens union PAU rf samt Fackförbundet Pro rf. Avtalsparter inom bevakningsbranschen är Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Servicefacket PAM rf.

Under avtalsperioden 1.42016–30.4.2018 tillämpas det gällande kollektivavtalet enligt avtalets bestämmelse om tillämpningsområde på anställningsförhållanden för bevakningsföretagens arbetstagare. Dessutom tillämpas kollektivavtalet enligt protokollsanteckningen på alla uppgifter och uppgiftshelheter som kan anses vara sådana bevakningsuppgifter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster samt på andra uppgifter inom den privata säkerhetsbranschen. Till bestämmelsen om tillämpningsområde har även fogats protokollsanteckningen innehållande en hänvisning till lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015). Den nämnda lagen tillämpas enligt dess 1 § 2 mom. på bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet (privata säkerhetstjänster). I 2 § 5 punkten i lagen definieras värdetransportuppdrag. Med värdetransportuppdrag avses bevakningsuppgift som innebär bevakning av värdefull egendom som transporteras.

Nämnden har av avtalsparterna i kollektivavtalen för penningbehandlingsbranschen och bevakningsbranschen begärt ställningstaganden om överlappningen av kollektivavtalen. De har inte meddelat om ett gemensamt ställningstagande.

SLUTSATS

Inom samma tillämpningsområde som för kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen gäller kollektivavtalet för bevakningsbranschen som fastställts som allmänt bindande, vilket tryggar ifrågavarande arbetstagares minimivillkor på ett mer omfattande sätt än kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen. Nämnden anser på grundval av de ändringar som skett i fråga om kollektivavtalens avtalsparter och tilllämpningsområde att inom samma tillämpningsområde som för kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen gäller kollektivavtalet för bevakningsbranschen som fastställts som allmänt bindande, vilket tryggar ifrågavarande arbetstagares minimivillkor på ett mer omfattande sätt än kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen. Eftersom det endast kan finns ett allmänt bindande kollektivavtal inom en bransch, kan inte kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen längre anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för penningbehandlingsbranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Post- och logistikbranschens union PAU rf och Fackförbundet PRO rf inte är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

IKRAFTTRÄDANDE AV BESLUTET

Tillämpandet av det kollektivavtal som avses i detta beslut som allmänt bindande upphör från och med det att beslutet om att kollektivavtalet saknar allmänt bindande verkan har vunnit laga kraft.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.