Kollektivavtal för meijeriernas specialutbildade och tekniska funktionärer

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 14/2017
Delgivningsdatum: 05.06.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Förbundet för Mejeritekniska Funktionärer rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 31.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 14/2017
Datum för utfärdande 5.6.2017
Dnr 11833

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för mejeriernas specialutbildade och tekniska funktionärer
Undertecknat 31.1.2017
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Förbundet för Mejeritekniska Funktionärer rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

I avtalet bestäms arbets- och lönevillkoren för specialutbildade och tekniska funktionärer som är anställda vid mejerier och andra inom mjölkförädlingsbranschen verksamma anläggningar som är medlemmar i Livsmedelsindustriförbundet rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet har uppgett att det vid förbundets 23 medlemsföretag finns 1 550 anställda som arbetar inom avtalsbranschen.

Arbetstagarförbundet har uppgett att det har 1 807 medlemmar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2014 arbetade sammanlagt 2 098 högre och lägre tjänstemän i branscherna ”110510 Mejerivarutillverkning” och ”10520 Glasstillverkning”. Antalet innefattar även tjänstemän som inte är specialutbildade eller tekniska tjänstemän, varvid det totala antalet tjänstemän inom kollektivavtalets tillämpningsområde i praktiken är mindre än 2 098.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för mejeriernas specialutbildade och tekniska fuktionärer, högst 2 098, och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, 1 550, kan man konstatera att kollektivavtalet för mejeriernas specialutbildade och tekniska funktionärer enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för mejeriernas specialutbildade och tekniska funktionärer är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlemmen Harri Hietala, medlemmen Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.