Kollektivavtal för elektrifierings- och elinstallationsbranchen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 17/2017
Delgivningsdatum: 05.06.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Sähkötekniset työnantajat STTA ry
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.06.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 17/2017
Datum för utfärdande 5.6.2017
Dnr 11785

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för elektrifierings- och elinstallationsbranschen
Undertecknat 27.6.2016
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Sähkötekniset työnantajat STTA rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf

BEHANDLING AV ÄRENDEN I NÄMNDEN

Tidigare var endast Sähkötekniset työnantajat STTA rf arbetsgivarpart i kollektivavtalet. Eftersom Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har gått med som part i kollektivavtalet, ska nämnden på tjänstens vägnar ta upp ärendet till behandling och fatta ett beslut om kollektivavtals allmänt bindande verkan.

Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf som krävt ny behandling av ärendet kan inte föra talan på det sätt som avses i 7 § 1 mom. lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan. Eftersom ärendet på tjänstens vägnar tas upp i nämnden till behandling av ovan nämnda anledning och vid avgörandet av ärendet lyfts fram frågan om överlappning av två olika kollektivavtal, tar nämnden i beaktande det som parterna som ingått det ena kollektivavtalet uttalat om tillämpningsområdet av deras avtal. Förfarandet bygger på att nämnden har tidigare i sin praxis i motsvarande fall har på tjänstens vägnar begärt ett sådant utlåtande.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för elektrifierings- och elinstallationsbranschen på arbetstagare anställda av medlemsföretag till Sähkötekniset työnantajat STTA rf:s och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s som arbetar med
– att bygga, reparera, underhålla och upprätthålla elinstallationer med därtill nära anslutna eller
– med att reparera eller underhålla elektroniska anordningar.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, vars parter var Sähkötekniset työnantajat STTA rf och Elbranschernas fackförbund rf.

För att närmare definiera avtalets tillämpningsområde konstateras i avtalet följande:

”1 Detta kollektivavtals bestämmelser tillämpas på arbetstagare anställda av medlemsföretag till Sähkötekniset työnantajat STTA rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf (nedan STTA och PALTA) som arbetar med
– att bygga, reparera, underhålla och upprätthålla elinstallationer med därtill nära anslutna eller
– att reparera eller underhålla elektroniska anordningar.

Protokollsanteckning:
Med elinstallationer och elektroniska anordningar avses apparater, nätverk och system som fungerar på alla spänningsnivåer.
Elinstallationer kan även finnas på ett skepp eller så kan de anknyta till produkttillverkning.

2 Företaget som nämns i punkt 1 kan omfattas av detta kollektivavtal även vad gäller enbart en viss avdelning eller verksamhet.

Protokollsanteckning 1:
De företag som har varit medlemsföretag till STTA den 31 maj 2016 har rätt att tillämpa bestämmelserna i ”8 § B 8.3 Ackordsuträkning” i
Kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015–2017 istället för motsvarande bestämmelser i detta kollektivavtal.

Protokollsanteckning 2:
På arbetstagares arbetsförhållanden i PALTA:s medlemsföretag, på vilka den 31 maj 2016 har tillämpats bestämmelserna om personligt tidsarbete enligt
”8 § A TIDSARBETE” i Kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015–2017 tillämpas dessa bestämmelser istället för bestämmelserna i detta kollektivavtal.”

Avtalet ersätter kollektivavtalet mellan Sähkötekniset työnantajat STTA rf och Elbranschernas fackförbund rf med samma namn, som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har fastställt som allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

PALTA rf har anmält att det vid förbundets 186 medlemsföretag finns 5 268 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

STTA rf har anmält att det vid förbundets 160 medlemsföretag finns 2 993 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Elbranschernas fackförbund rf har uppgett att det har 10 295 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Dessutom har 8 arbetsgivare med 432 anställda ingått ett anslutningsavtal med Elektrikerförbundet.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas i branschgrupp (TOL 2008) ”43210 Elinstallationer”. Enligt Statistikscentralens sysselsättningsstatistik 2014 finns det med beaktande av den relativa andelen okända inom branschen cirka 9 638 anställda.

ÖVERLAPPNING MED ANDRA KOLLEKTIVAVTAL

Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf har kontaktat nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och lagt fram sin åsikt om att bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för elektrifierings- och elinstallationsbranschen delvis överlappar och konkurrerar med Kollektivavtalet för teknologiindustrin. Enligt Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf kan endast det ena kollektivavtalet vara allmänt bindande och dessa har begärt nämnden att avgöra vilket av de två kollektivavtalen som är allmänt bindande.

Enligt arbetsdomstolens vedertagna praxis kan inte två kollektivavtal som tillämpas på samma arbete eller verksamhet fastställas som allmänt bindande, utan det måste göras ett val mellan dem. Ett urvalskriterium har ansetts vara avtalens betydelse för att säkerställa minimiarbetsvillkoren inom sina tillämpningsområden (TT 2003:16, TT 2003:101, TT 2011:70 och TT 2017:64). Avgörandena bygger på att endast det mer omfattande avtalet kan anses vara mer representativt på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i lagen om kollektivavtal.

I kollektivavtalsfältet kan det uppstå situationer där det är möjligt att på samma anställningsförhållande tillämpa flera allmänt bindande kollektivavtal. En sådan situation uppstår särskilt lätt om det ena kollektivavtalet har ingåtts enligt ett industriförbunds principer och det andra enligt yrkesområdets principer (HD 2016:18, TT 1994:9 och TT 2013:100). Delvis överlappning av avtalsområdena har i nämndens praxis inte utgjort ett hinder för fastställande av allmänt bindande verkan. Då man fastställer detta bör man dock sträva efter att undvika situationer där det på grund av kollektivavtalens överlappningar uppstår oklarheter om vilket avtal som ska tillämpas på anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och en icke-organiserad arbetsgivare (TT 2003:16, TT 2016:81–83, TT 2017:64).

Kollektivavtalet som nu behandlas har ett tillämpningsområde som fastställs enligt ett yrkesområde som definieras i avtalet. Även om tillämpningsområdet berörs till vissa delar av ovan nämnda fråga om delvis överlappning, hindrar detta inte från att anse avtalet som annars tillämpas i stor utsträckning är representativt inom sitt tillämpningsområde på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1mom. i arbetsavtalslagen.

SLUTSATS

Den delvisa överlappningen med Kollektivavtalet för teknologiindustrin utgör inte ett hinder för att detta kollektivavtal ska vara allmänt bindande.

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för elektrifierings- och elinstallationsbranschen 9 638 och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal 8 261, kan man konstatera att kollektivavtalet för elektrifierings- och elinstallationsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för elektrifierings- och elinstallationsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Marianne Kivistö

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlemmen Harri Hietala, medlemmen Ulla Liukkunen

Föredragande: Marianne Kivistö, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

7 §
Ny behandling av ärendet i nämnden

Efter att nämndens beslut vunnit laga kraft kan den som enligt 10 § har rätt att överklaga, genom skriftlig ansökan kräva att ärendet om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan behandlas på nytt. I ansökan ska påvisas att det skett väsentliga ändringar i förutsättningarna för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

Nämnden kan även på tjänstens vägnar ta upp ärendet om fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan till ny behandling i situationer som avses i 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.