Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2020
Delgivningsdatum: 16.11.2020
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hyvinvointiala HALI ry
Arbetstagarpart: Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.06.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2020
Datum för utfärdande 16.11.2020
Dnr 12243

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen
Undertecknat 23.6.2020
Ikraftträdande 01.4.2020

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Hyvinvointiala HALI ry
Arbetstagarpart: Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen på arbetstagare vid serviceenheter inom socialbranschen som är anställda hos medlemsföretag i Hyvinvointiala HALI ry. Avtalet gäller emellertid inte företagsledningen, cheferna för självständiga avdelningar eller personer i motsvarande chefsställning som företräder arbetsgivaren när villkoren bestäms för de anställningsförhållanden som detta kollektivavtal gäller.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, där en av arbetstagarparterna i stället för Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote var Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Hyvinvointiala HALI har anmält att det vid förbundets cirka 1 000 medlemsföretag finns 67 137 anställda som omfattas av kollektivavtalet.

Enligt arbetstagarförbundens anmälningar arbetar förbundens medlemmar inom avtalets tillämpningsområde enligt följande:

i Sosiaalipalvelualan allianssi Sallis medlemsorganisationer Jyty 1 195, Fackförbundet Pro 850 och FHVF 70, i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL 7 443, i Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia 4 147 samt i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sotes medlemsorganisationer Tehy 9 314, SuPer 18 861 och ERTO 1 183.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från 2017 arbetar 46 433 anställda inom verksamhetsområdet för service på en institution inom socialvården och 26 121 anställda inom verksamhetsområdet för service på en institution inom socialvården, med undantag av branschgrupperna dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Enligt Hyvinvointiala HALIs bedömning är största delen av de företag som sysselsätter andra än företagaren själv medlemmar i arbetsgivarförbundet. I vart och ett av förbundets cirka 1 000 medlemsföretag finns det två till tre anställda som hör till ledningen och på vilka kollektivavtalet inte tillämpas. Därmed kan man uppskatta att cirka 2 500 anställda hör till ledningen, varvid det totala antalet anställda inom branschen blir cirka 70 050.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (ca 70 050) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (67 137) kan man konstatera att kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 01.4.2020.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, medlem Jari Murto

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.