18.09.2017 22/2017

Kollektivavtal för köttindustrins ombudsmän

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 22/2017
Delgivningsdatum: 18.09.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 02.06.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2018
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 22/2017
Datum för utfärdande 18.9.2017
Dnr 11854

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för köttindustrins ombudsmän
Undertecknat 02.06.2016
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet för köttindustrins ombudsmän är ombudsmän som tjänstgör hos medlemmar av Livsmedelsindustriförbundet och som inom sina egna verksamhetsdistrikt ser till främjandet av den egna arbetsgivarens köttanskaffning bl.a. genom att köpa slaktboskap, förmedla inköps- och säljanbud och genom att bedriva upplysningsarbete bland producenterna. Avtalet tillämpas inte på personer som utför arbetet som bisyssla.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Livsmedelsindustriförbundet har anmält att det vid förbundets fyra medlemsföretag finns noll anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att det inte har medlemmar inom kollek-tivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för köttindustrins ombudsmän framgår inte av befintlig statistik. Avtalsparterna har på begäran om en uppskattning av det totala antalet anställda inom branschen meddelat att det enligt deras uppfattning inte finns en enda anställd inom branschen.

SLUTSATS

Med beaktande av att det inom kretsen för normalt bindande verkan av kollektivavtalet för köttindustrins ombudsmän inte finns en enda anställd och att det inte finns en enda anställd inom den bransch som avses i kollektivavtalet, kan inte kollektivavtalet längre anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för köttindustrins ombudsmän mellan Livsmedelsindustriförbundet och Fackförbundet Pro inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

IKRAFTTRÄDANDE AV BESLUTET

Tillämpandet av det kollektivavtal som avses i detta beslut som allmänt bindande upphör från och med det att beslutet om att kollektivavtalet saknar allmänt bindande verkan har vunnit laga kraft.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.