Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 3/2017
Delgivningsdatum: 20.03.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hyvinvointialan liitto ry
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscherna ERTO rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 08.05.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.05.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 3/2017
Datum för utfärdande 20.3.2017
Dnr 11725

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området
Undertecknat 21.11.2016
I kraft 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Hyvinvointialan liitto ry
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATION

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas det på tjänstemän som arbetar i organisationer inom det sociala området som är medlemmar i Socialbranschens Arbetsgivarförbund rf.

Avtalet omfattar inte chefer för självständiga avdelningar som hör till organisationsledningen eller personer i motsvarande chefsställning som företräder arbetsgivaren när det handlar om att fastställa anställningsvillkoren för tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet.

Avtalet ersätter kollektivavtalet mellan Socialbranschens Arbetsgivarförbund rf och Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf med samma namn, som nämnden för fastställande har fastställt som allmänt bindande.

Parternas anmälningar om antalet medlemmar och arbetstagare

Förbunden som är parter i kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal anmält antalet medlemmar enligt följande.

Hyvinvointialan liitto har anmält att 283 av förbundets medlemsorganisationer där det arbetar 4 634 tjänstemän omfattas av avtalet.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO har anmält att 1 255 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde består av de tjänstemän som arbetar vid organisationer inom social- och hälsovården, som inte hör till organisationens ledning. Deras antal kan inte utredas ur den statistik som finns att tillgå. Arbetsgivarförbundet har uppskattat att det totala antalet anställda inom branschen är ca 6 000–6 500. Arbetstagarförbundet har uppskattat att det totala antalet anställda inom branschen är ca 6 000 anställda. Det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området kan uppskattas till ca 6 000 anställda.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området (ca 6 000) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (4 634) kan man konstatera att kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

TIDPUNKTEN FÖR KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE TILLÄMPNING

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.


SÖKANDE AV ÄNDRING


Detta beslut får överklagas hos arbetsdomstolen på det sätt som anges i den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet har avgjorts av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.