Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 18/2020
Delgivningsdatum: 16.11.2020
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hyvinvointiala HALI ry
Arbetstagarpart: Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.06.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 18/2020
Datum för utfärdande 16.11.2020
Dnr 12253

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen
Undertecknat 23.6.2020
Ikraftträdande 01.4.2020

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Hyvinvointiala HALI ry
Arbetstagarpart: Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Genom kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen fastställs löne- och arbetsvillkoren för arbetstagare som hör till medlemsorganisationerna i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och som är anställda vid hälsobad och rehabiliteringsinrättningar, sjukhus, läkar- och företagshälsostationer, kliniska laboratorier inom hälso- och sjukvården samt anställda vid laboratorier, röntgenanstalter, andra medicinska forskningsinstitut och fysikaliska vårdinrättningar som hör till nämnda företag.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, där arbetstagarparten var Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Hyvinvointiala HALI har anmält att det dess 167 medlemsföretag har 20 818 anställda som omfattas av kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen.

Tehy, som är medlemsorganisation i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote, har anmält att förbundet har 8 480 medlemmar inom avtalsbranschen.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, som är medlemsorganisation i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote, har anmält att förbundet har 2 062 medlemmar inom avtalsbranschen.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO, som är medlemsorganisation i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote, har anmält att förbundet har 1 627 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från 2017 arbetade sammanlagt 29 645 anställda inom hälsovårdsbranschen. När man från det totala antalet drar av anställda inom tandläkartjänster och sjuktransporttjänster som inte omfattas av kollektivavtalet blir antalet anställda inom den bransch som omfattas av kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen 24 755 anställda.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen (24 755) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (24 755), kan man konstatera att kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 01.4.2020.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen på det sätt som framgår av den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Ulla Liukkunen, medlem Jari Murto

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.