Kollektivavtal för hälsovårdsbranchen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 7/2017
Delgivningsdatum: 20.03.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hyvinvointialan liitto ry
Arbetstagarpart: Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 22.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 7/2017
Datum för utfärdande 20.3.2017
Dnr 11722

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen
Undertecknat 3.6.2016
I kraft 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Hyvinvointialan liitto ry
Arbetstagarpart: Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATION

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen är riksomfattande. Med kollektivavtalet fastställs löne- och arbetsvillkoren för arbetstagare som hör till medlemsorganisationer inom Hälso- och Socialvårdens Förhandlings- organisation TSN rf och är anställda vid hälsobad, rehabiliteringsinrättningar, sjukhus, läkarstationer och företagshälsovårdsstationer som hör till Terveyspalvelualan Liitto och vid laboratorier, röntgenavdelningar, andra medicinska forskningsinstitut och fysikaliska institutioner som hör till ovan nämnda företag.

Avtalet ersätter kollektivavtalet med samma namn och motsvarande tillämpningsområde som upphört 31.1.2017, där Arbetsgivarförbundet för Hälsoservice rf var delaktig som arbetsgivarpart.

Parternas anmälningar om antalet medlemmar och arbetstagare

Förbunden som är parter i kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal anmält antalet medlemmar enligt följande.

Hyvinvointialan liitto har 9.1.2017 anmält att det vid förbundets 171 medlemsföretag finns 29 510 anställda som omfattas av kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen.

Tehy, som är medlemsorganisation i Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation, har 19.1.2017 anmält att 6 890 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, som är medlemsorganisation i Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation, har 17.1.2017 anmält att 2 055 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO, som är medlemsorganisation i Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation, har 10.2.2017 anmält att 1 896 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från 2014 arbetade sammanlagt 27 593 anställda inom hälsovårdsbranschen. När man från det totala antalet drar av anställda inom tandläkartjänster och sjuktransporttjänster som inte omfattas av kollektivavtalet blir antalet anställda inom den bransch som omfattas av kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen 22 016 anställda. Eftersom en del anställda som omfattas av kollektivavtalet enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik även arbetar inom andra branscher än hälsovårdsbranschen tillfrågades kollektivavtalsparternas syn på det totala antalet anställda inom branschen. Parterna ansåg enhälligt att det totala antalet anställda som omfattas av kollektivavtalet 2014 var cirka 25 000. Antalet arbetstagare som hör till kretsen för bindande verkan enligt lagen om kollektivavtal var 19 840 år 2014.

Antalet arbetstagare som hör till kretsen för bindande verkan enligt lagen om kollektivavtal är 29 510 år 2017. Nämnden uppskattar att det totala antalet anställda inom branschen är 37 185 år 2017.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen (37 185) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (29 510) kan man konstatera att kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen redan på denna grund kan anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

TIDPUNKTEN FÖR KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE TILLÄMPNING

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Detta beslut får överklagas hos arbetsdomstolen på det sätt som anges i den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet har avgjorts av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.