Kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 25/2017
Delgivningsdatum: 18.09.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hyvinvointialan liitto ry, Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Arbetstagarpart: Tehy rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 17.06.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 25/2017
Datum för utfärdande 18.9.2017
Dnr 11846

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården
Undertecknat 6.6.2016
Ikraftträdelse 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Hyvinvointialan liitto ry, Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Arbetstagarpart: Tehy rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelsen om tillämpningsområde ska kollektivavtalet tillämpas på anställningsförhållandena för arbetstagare som utför prehospital akutsjukvård och sjuktransportarbete och som är anställda hos medlemmar i Sairaankuljetusliittos regionföreningar eller medlemsföretag i Förbundet för Hälsoservice rf.

Avtalet ersätter det allmänt bindande kollektivavtalet med samma namn som gällt sedan 31.1.2017, där arbetsgivarparten var Förbundet för Hälsoservice rf istället för Hyvinvointialan Liitto ry.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Hyvinvointialan liitto ry har anmält att 31 av förbundets medlemsorganisationer där det arbetar 1 055 arbetstagare omfattas av avtalet. Anmälan omfattar även medlemmar i Suomen Sairaankuljetusliitto.

Tehy rf har anmält att 623 av förbundets medlemmar arbetar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården framgår inte av befintlig statistik. Vid brist på annan tillförlitlig information uppskattas det totala antalet arbetstagare inom branschen utifrån den information som erhålls av avtalsparterna. Arbetsgivarförbunden uppskattar att det totala antalet arbetstagare är cirka 1 155. Arbetstagarförbunden har inte information om det totala antalet arbetstagare inom branschen. Det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för den prehospitala vården kan uppskattas till cirka 1 155 anställda.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för den prehospitala vården 1 155 och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan 1 055 kan man konstatera att kollektivavtalet för den prehospitala vården redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för den prehospitala vården är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande den 1 februari 2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.