Kollektivavtal för tandlaboratoriebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 17/2015
Delgivningsdatum: 07.09.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Tandlaboratorieförbundet
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 17/2015
Delgivningsdatum 7.9.2015
Dnr 11659

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för tandlaboratoriebranschen
Undertecknat: 2.11.2011
Ikraftträdelse: 1.11.2011

Kollektivavtalet sändes till social- och hälsovårdsministeriet 18.6.2015.

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Tandlaboratorieförbundet
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET
Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tandlaboratoriebranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet arbetstagare och tjänstemän inom tandlaboratoriebranschen.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för tandlaboratoriebranschen, där arbetstagarparten var Tjänstemannaunionen TU rf.


Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare
De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Tandlaboratorieförbundet har uppgett att dess 100 medlemsföretag har ca 500 arbetstagare i sin tjänst inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 245 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde
Uppgift om det totala antalet arbetstagare kan inte fås ur tillgänglig statistik. Enligt avtalsparternas uppskattning är det totala antalet anställda i branschen i genomsnitt ca 650 arbetstagare.


SLUTSATS
I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för tandlaboratoriebranschen (650) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (500), kan man konstatera att kollektivavtalet för tandlaboratoriebranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.BESLUT
Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tandlaboratoriebranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.


PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS
Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då kollektivavtalet trädde i kraft den 1 november 2011.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i den lagen beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).


ÄNDRINGSSÖKANDE
Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen
Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Martti Kairinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Tapani Vasama

Föredragande:
Tanja Ylitöyrä, tfn. 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.