23.03.2015 6/2015

Kollektivavtal för högre tjänstemän i service- och underhållsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2015
Delgivningsdatum: 23.03.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 16.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2015
Datum för utfärdande 23.3.2015
Dnr 11517

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän i service- och underhållsbranschen
Undertecknat 24.10.2013
Ikraftträdande 1.11.2013

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De högre tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i service- och underhållsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på högre tjänstemän vid företag som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna
PALTA rf, som arbetar inom service- och underhållsbranschen. Avtalet tillämpas ändå inte på personer som tillhör företagsledningen eller ledningen vid ett av företagets verksamhetsställen eller som utifrån sin ställning kan anses ha en ledningsuppgift eller en därmed jämförbar självständig uppgift inom företaget eller inom en självständig del av företaget.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att det 2014 vid ett av förbundets medlemsföretag fanns 100 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

De högre tjänstemännen YTN har meddelat att 73 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på branscherna ”C 33121 Reparation av maskiner för allmänt bruk”, ”C 33123 Reparation och underhåll av metallverktygsmaskiner och andra verktygsmaskiner” och ”C 33129 Reparation av andra specialmaskiner” enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2012 arbetar totalt 1 020 högre tjänstemän inom dessa branscher. I ovan nämnda siffror ingår de högre tjänstemän som tillhör ledningen och som inte omfattas av kollektivavtalet. Dessa kan enligt en uppskattning som De Högre Tjänstemännen YTN gjort antas utgöra cirka fem procent av de högre tjänstemännen. Därmed kan man uppskatta att cirka 970 personer arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för högre tjänstemän i service- och underhållsbranschen (cirka 970) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (100), kan man konstatera att kollektivavtalet inte anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän i service- och underhållsbranschen inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlem Pirkko Mäkinen, medlem Tapani Vasama

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.