Kollektivavtal för utrikesfartens handelsfartyg

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 8/2015
Delgivningsdatum: 01.06.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Sjömans-Union rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 01.03.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 8/2015

Delgivningsdatum 1.6.2015
Dnr 11527

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för utrikesfartens handelsfartyg

Undertecknat 25.10.2013
Ikraftträdande 1.3.2014

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare Rederierna i Finland rf
Arbetstagare Finlands Sjömans-Union rf

Kollektivavtalet ersätter kollektivavtalet för småtonnage i utrikesfart och kollektivavtalet för utrikesfartens däcks- och maskinmanskap samt ekonomipersonal med samma avtalsparter.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET
Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg tillämpas på löne- och arbetsvillkor för däcks- och maskinmanskap samt ekonomipersonal på frakt-, småtonnage-, ropax- och andra motsvarande handelsfartyg i utrikestrafik, som inte är traditionella passagerarfartyg. På fartyg, som är besiktigade för utrikesfart, tillämpas detta avtal även då fartyget gör resor mellan hamnar i Finland.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Rederierna i Finland har uppgett att dess 25 medlemsföretag hade ca 1 700 arbetstagare i sin tjänst 2013.

Finlands Sjömans-Union har uppgett att föreningen hade ca 1 650 medlemmar som arbetade inom kollektivavtalets tillämpningsområde 2013.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt uppgift från sjömanspensionskassan hade kassan sammanlagt 7 798 försäkrade sjömän 2013. Av dem arbetade ca 2 150 arbetstagare i manskapet i huvudsak på handelsfartyg som avses i kollektivavtalet.

SLUTSATS
I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg (2 150) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 700), kan man konstatera att kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

BESLUT
Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

IKRAFTTRÄDANDE
Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i den lagen beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE
Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Martti Kairinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.