14.12.2015 21/2015

Kollektivavtal för service- och underhållsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 21/2015
Delgivningsdatum: 14.12.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.06.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 21/2015
Datum för utfärdande 14.12.2015
Dnr 11664

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för service- och underhållsbranschen
Undertecknat 24.11.2011
Ikraftträdande 1.9.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för service- och underhållsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställningsförhållanden mellan företag inom elbranschen som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och deras anställda som arbetar med olika slags drifts-, service- och underhållsuppgifter i fastigheter och inom industrin samt med projektuppgifter med anknytning till dessa. Bestämmelserna i avtalet tillämpas dessutom på andra företag i vars organisation finns en enhet inom elbranschen med verksamhet som är förenlig med avtalet, samt på medlemmar i ett förbund som anslutit sig till avtalet och andra som utför jämförbart arbete vid sådana serviceföretag vars anställda arbetar med olika slags drifts-, service- och underhållsuppgifter i fastigheter och inom industrin samt med projektuppgifter med anknytning till dessa.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet mellan samma avtalsparter, där arbetsgivarparten i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf var Arbetsgivarförbundet för kommunikations- och teknikbranscherna TIKLI rf. Kollektivavtalet gäller 1.9.2012–30.9.2014 och det har tillställts social- och hälsovårdsministeriet 30.9.2015.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att det vid förbundets fem medlemsföretag finns 93 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Elbranschernas fackförbund rf har anmält att 151 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för service- och underhållsbranschen framgår inte av befintlig statistik.

Andra avtal i branschen Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för service- och underhållsbranschen överlappar åtminstone delvis kollektivavtalet för elarbetare inom teknologiindustrin mellan Teknologiindustrin rf och Elbranschernas fackförbund rf, som har fastställts som allmänt bindande. Kollektivavtalet för elarbetare inom teknologiindustrin omfattar cirka 2 500 anställda.

SLUTSATS

Med beaktande av att det inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för service- och underhållsbranschen även ingåtts ovan nämnda kollektivavtal för elarbetare inom teknologiindustrin, som är allmänt bindande, kan kollektivavtalet för service- och underhållsbranschen inte anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för service- och underhållsbranschen inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlem Pirkko Mäkinen, medlem Tapani Vasama

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.