Kollektivavtal för kabinpersonal

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 14/2015
Delgivningsdatum: 01.06.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland – SLSY rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.04.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 14/2015

Delgivningsdatum 1.6.2015
Dnr 11600

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för kabinpersonal

Undertecknat 15.11.2013
Ikraftträdande 15.11.2013

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf
Arbetstagare Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland – SLSY rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET
Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för kabinpersonal är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet anställningsvillkoren för kabinpersonalen i reguljär trafik och tung chartertrafik. Med reguljär trafik och tung chartertrafik avses sådan trafik som bedrivs med flygplan med fler än 19 sittplatser och en startmassa på mera än 27 000 kg.

Avtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, där arbetsgivarparten i stället för Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf var Branschförbundet för servicebranscherna rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare
De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf har uppgett att kollektivavtalet omfattar 1 600 arbetstagare.

Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland – SLSY rf har uppgett att det har 1 715 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde
Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av tillgänglig statistik. Enligt uppgifter från företag i branschen, Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf och Trafiksäkerhetsverket arbetar 1 900 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

SLUTSATS
I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för kabinpersonal (1 900) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 600), kan man konstatera att kollektivavtalet för kabinpersonal enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT
Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för kabinpersonal är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS
Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då kollektivavtalet trädde i kraft den 15 november 2013.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i den lagen beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE
Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen
Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Martti Kairinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.