14.12.2015 23/2015

Kollektivavtal för film- och tv-produktionen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 23/2015
Delgivningsdatum: 14.12.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Teater- och Mediearbetarna i Finland rf (sedan 14.4.2013 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry – Fackförbundet för teater och media Finland rf), Finlands Journalistförbund ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.10.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2016
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2017
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 23/2015
Datum för utfärdande 14.12.2015
Dnr 11572

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för film- och tv-produktionen
Undertecknat 22.11.2011
Ikraftträdelse 1.10.2011

Kollektivavtalet har tillställts social- och hälsovårdsministeriet 22.10.2014.

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Teater- och Mediearbetarna i Finland rf (sedan 14.4.2013 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry – Fackförbundet för teater och media Finland rf), Finlands Journalistförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för film- och tv-produktionen är riksomfattande. Genom avtalet fastställs löne- och arbetsvillkoren för arbetstagare vid företag som bedriver film- och tv-produktion. Avtalet tillämpas på exempelvis produktion och sändning av långa spelfilmer, kortfilmer, dokumentärfilmer, videofilmer, reklam och reklamfilmer samt tv-program.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf och arbetstagarparterna Teater- och Mediearbetarna i Finland rf och Finlands Journalistförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att det vid förbundets medlemsföretag finns 298 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet för teater och media Finland har anmält att cirka 565 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Finlands Journalistförbund rf har anmält att 179 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas åtminstone i branschgrupperna produktion av film, video och tv-program samt efterproduktion av film, video och tv-program. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2012 arbetade totalt 2 100 anställda inom dessa branscher.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för film- och tv-produktionen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, Teater- och Mediearbetarna i Finland och Finlands Journalistförbund (minst 2 100) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (298), kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7§ 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1§ i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för film- och tv-produktionen som ingåtts mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, Teater- och Mediearbetarna i Finland och Finlands Journalistförbund inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7§ 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlem Pirkko Mäkinen, medlem Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 029516001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.