Kollektivavtal för tjänstemän inom livsmedelsindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 46/2013
Delgivningsdatum: 12.12.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.01.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 46/2013
Delgivningsdatum 12.12.2013
Dnr 11297

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom livsmedelsindustrin
Undertecknat 25.11.2011
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Livsmedelsindustriförbundet rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

KOLLEKTIVAVTALT

Kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet personer i tjänstemannauppgifter anställda hos medlemsföretag i Livsmedelsindustriförbundet. Till avtalets tillämpningsområde hör tjänstemannauppgifterna i anslutning till bland annat produktion, forskning och produktutveckling, planering, logistik, ekonomi- och personalförvaltning, försäljning, marknadsföring, informationsteknologi, databehandling, lagerfunktioner, transport, export och import. Någon övre gräns för utbildning har inte fastställts för tillämpning av avtalet. Kollektivavtalet tillämpas inte på högre tjänstemän och inte heller på personer i arbetstagarställning.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten i stället för Fackförbundet Pro var Tjänstemannaunionen TU rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Livsmedelsindustriförbundet har uppgett att dess 277 medlemsföretag har år 2012 haft 5900 tjänstemän som berörs av kollektivavtalet.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 3070 medlemmar anställda inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 finns det mer än 10000 lägre och högre tjänstemän inom livsmedelsindustrin. Det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin mellan Livsmedelsindustriförbundet och Fackförbundet Pro framgår inte av till buds stående statistiker, eftersom det på en del av tjänstemän inom livsmedelsindustrin tillämpas kollektivavtalet för specialutbildade och tekniska tjänstemän i mejerier och på en del kollektivavtalet för ombudsmän inom köttindustrin. Dessutom finns det inget riksomfattande kollektivavtal för högre tjänstemän.

Livsmedelsindustriförbundet har uppgett att dess medlemsföretag har 87 tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet för ombudsmän inom köttindustrin och 1900 tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet för specialutbildade och tekniska tjänstemän i mejerier. Livsmedelsindustriförbundets medlemsföretag har haft 2376 högre tjänstemän i anställning år 2012.

Man kan anta att antalet tjänstemän som avses i kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin utgör en lika stor del av alla tjänstemän inom branschen som i arbetsgivarförbundets medlemsföretag, dvs. 57 procent. Således kan man uppskatta att det inom branschen finns omkring 6000 sådana tjänstemän som avses i kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin (ca 6000) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (5900) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Nina Hotti, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.