Kollektivavtal för bingoanställda

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 39/2013
Delgivningsdatum: 17.10.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 04.05.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 30.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 39/2013
Delgivningsdatum 17.10.2013
Dnr 11403

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för bingoanställda

Undertecknat 8.11.2011
Ikraftträdande 1.12.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för bingoanställda är riksomfattande. I kollektivavtalet bestäms om arbets- och lönevillkoren för bingoanställda. Kollektivavtalet tillämpas också på bingohallarnas vaktmästare samt på personal som tar emot tipskuponger o.d. eller utför därtill anslutna arbeten i samband med bingohallar.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf / Bingobranschens Arbetsgivar- och Branschorganisation i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att förbundet har 17 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 101 anställda som berörs av avtalet.

Servicefacket PAM har uppgett att det har 136 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Enligt uppgiften av SBH-yhtiöt Oy, som koordinerar verksamheten inom bingobranschen, fanns det i september 2013 sammanlagt 19 bingohallar verksamma inom branschen och dessa hade totalt 106 anställda. På basis av utredningen i ärendet kan man uppskatta att det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppgår till ca 110.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för bingoanställda (ca 110) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (101) kan man konstatera att kollektivavtalet för bingoanställda enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för bingoanställda är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.