Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 36/2013
Delgivningsdatum: 17.10.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT)
Datum då kollektivavtalet underteknats: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 36/2013
Delgivningsdatum 17.10.2013
Dnr 11408

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen

Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Finsk Handel rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT)

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för chaufförer inom handelsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde omfattar avtalet chaufförer som berörs av arbetstidslagen (605/1996) i medlemsföretagen av Finsk Handel rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finsk Handel har uppgett att dess medlemsföretag har omkring 450 arbetstagare som berörs av avtalet.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess medlemsföretag har omkring 60 arbetstagare som berörs av avtalet.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT (Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT) har uppgett att förbundet har ca 300 medlemmar i arbete inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund) har uppgett att antalet arbetstagare inom branschen har så småningom minskat. Förbundet har beräknat att det inom branschen finns totalt omkring 570 arbetstagare. Finsk Handel har konstaterat att det är mycket svårt att beräkna det totala antalet arbetstagare inom branschen men enligt den torde Bil- och Transportbranschens Arbetarförbunds beräkning träffa rätt. På basis av den utredning som mottagits i ärendet uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att totalantalet arbetstagare inom branschen är omkring 600.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för chaufförer inom handelsbranschen (ca 600) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 510) kan man konstatera att kollektivavtalet för chaufförer inom handelsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för chaufförer inom handelsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.