Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 35/2013
Delgivningsdatum: 18.06.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Bildningsarbetsgivarna rf
Arbetstagarpart: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Undervisningssektorns Fackorganisation rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.04.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 35/2013
Delgivningsdatum 18.6.2013
Dnr 11375

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter
Undertecknat 14.2.2012
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Bildningsarbetsgivarna rf
Arbetstagare: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Undervisningssektorns Fackorganisation rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

I det riksomfattande kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter har överenskommits om arbetsvillkoren för tjänstemän anställda i privata yrkesinriktade vuxenutbildningscenter som är medlemmar i Bildningsarbetsgivarna/Arbetsgivareföreningen för Vuxenutbildningscenter rf.

Kollektivavtalet gäller inte de personer i ledande ställning på vuxenutbildningscenter som representerar arbetsgivaren vid fastställande av tjänstemäns arbets- och lönevillkor och inte heller tillfälliga föreläsare inom undervisningen.

Detta avtal ersätter det tidigare kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter där Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf var arbetsgivarpart.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Bildningsarbetsgivarna har uppgett att den har 12 medlemsföretag i branschen och att dessa företag har 1950 anställda.

Undervisningssektorns Fackorganisation har uppgett att den har 658 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har uppgett att förbundet har 24 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har uppgett att det har 470 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det finns tre riksomfattande kollektivavtal för den privata undervisningssektorn: kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter, kollektivavtal för undervisningssektorn inom Palvelulaitosten työnantajayhdistys (Serviceinrättningarnas arbetgivarförening) samt kollektivavtal för den privata undervisningssektorn. Dessa avtal tillämpas i branschen för utbildning såsom den definieras i Statiskcentralens näringsgrensindelning med undantag av grupperna Trafikskoleverksamhet, Språkskolor och -institut och Övriga utbildningsenheter. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 arbetar ca 19800 löntagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalen för undervisningssektorn. Ytterligare ska sådana timlärare beaktas som undervisar som bisyssla och som har registrerats i sysselsättningsstatistiken enligt sin huvudsyssla. Det finns uppskattningsvis knappt 11000 lärare med undervisning som bisyssla. Uppskattningen grundar sig på uppgifter i sysselsättningsstatistiken 2010 och i Utbildningsstyrelsens publikation Lärarna i Finland 2010. Därmed kan man utvärdera att det totala antalet anställda inom utbildningsbranschen inom den privata sektorn uppgår till högst ca 30800. Enligt uppgifter från arbetsgivarorganisationer som har ingått de ovan nämnda kollektivavtalen arbetar ca 25000 personer av detta totalantal hos arbetsgivare som har organiserat sig i dessa förbund.

Då man kan anta att andelen arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter av alla arbetstagare i branschen är den samma som hos arbetsgivare organiserade i dessa två förbund, uppgår det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde till ca 2770.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter (2770) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1950) kan man konstatera att kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.3.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.