11.04.2013 26/2013

Kollektivavtal för tjänstemän hos medlemsföretag i PALTA

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 26/2013
Delgivningsdatum: 11.04.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 26/2013
Delgivningsdatum 11.4.2013
Dnr 11322

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän hos medlemsföretag i PALTA
Undertecknat 16.1.2012
Ikraftträdande 1.5.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän hos medlemsföretag i PALTA är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet anställningsförhållanden för personer i tjänstemannauppgifter anställda hos medlemsföretag i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Avtalets tillämpningsområde är uppgiftsspecifikt, och därför har anställningens karaktär, personens utbildningsnivå, given statistikbenämning, lönebetalningssätt eller avlöningsform inte någon avgörande betydelse för avtalets tillämpning. Till avtalets tillämpningsområde hör tjänstemannauppgifterna i anslutning till bland annat produktion, forskning och produktutveckling, planering, logistik, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, försäljning, marknadsföring, informationsteknologi, databehandling, lagerfunktioner, transport, export och import. Någon övre gräns för utbildning har inte fastställts för avtalets tillämpning.

Avtalet gäller inte personer som hör till företagets ledning eller som representerar arbetsgivaren när arbets- och lönevillkor för tjänstemän fastställs och inte heller personer som har en självständig ställning och administrativt, ekonomiskt eller operativt ansvar i företaget eller i en väsentlig del av det.

Kollektivavtalet ersätter kollektivavtalet för tjänstemän i Branschförbundet för servicebranscherna, i vilket arbetsgivarparten var Branschförbundet för servicebranscherna och arbetstagarparten Tjänstemannaunionen TU.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess medlemsföretag har 5000 anställda i 200 företag inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att omkring 2000 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det är problematiskt att utreda det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde på grund av att avtalet tillämpas inom så många branscher. Medlemsföretagen i Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har verksamhet inom många, ganska olika branscher. Bland de 200 medlemsföretagen som omfattas av avtalet finns bland annat flera företag vars huvudsakliga affärsområde är uthyrning av personal samt detalj- och partihandel av däck.

Minimiantalet anställda inom branschen kan anses vara antalet anställda hos de arbetsgivare som är organiserade i arbetsgivarförbundet. Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att totalt omkring 5000 tjänstemän är anställda hos förbundets medlemsföretag. Av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 framgår att enbart omkring 18600 tjänstemän ingår i näringsgrenarna uthyrning av personal samt detalj- och partihandel av däck. Med beaktande av de huvudsakliga affärsområdena för alla 200 företag normalt bundna till kollektivavtalet är det totala antalet tjänstemän betydligt större. Dessutom ska man beakta att det finns ett gällande allmänt bindande kollektivavtal inom de huvudsakliga affärsområdena för många företag som är normalt bundna till kollektivavtalet.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för tjänstemän mellan Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA och Fackförbundet Pro och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (5000) kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Fackförbundet Pro inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.