Handelns kollektivavtal

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 20/2013
Delgivningsdatum: 11.04.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 20/2013
Delgivningsdatum 11.4.2013
Dnr 11109

KOLLEKTIVAVTAL Handelns kollektivavtal
Undertecknat 20.4.2010
Ikraftträdande 20.4.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Förbundet för Finsk Handel FH rf
Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Handelns kollektivavtal är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på detaljhandel, partihandel, kioskhandel, service- och trafikstationsverksamhet samt handelns service- och stödverksamhet.

De förbund som berörs av kollektivavtalet har den 15 oktober 2008 genom underteckningsprotokoll ytterligare kommit överens om att även maskinuthyrning omfattas av kollektivavtalet.

Avtalet ersätter det tidigare avtal mellan samma parter och med samma namn som trädde i kraft den 1 oktober 2007.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Förbundet för Finsk Handel FH rf har uppgett att det har 2240 medlemsföretag, och dessa har 85000 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att circa 90000 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på följande branscher enligt näringsgrensindelning TOL 2008: "45401 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör", "45402 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör", "46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon", " 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar" och " 77320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner" med undantag av branscherna "4661 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer", "46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen" samt "4773 Apotekshandel". Statistiken för dessa branscher innefattar även sådana personer som arbetar inom tillämpningsområden för andra kollektivavtal inom handeln. Andra kollektivavtal inom handeln är kollektivavtalet för lager- och transportförmän, kollektivavtalet gällande cahufförer i handelsbranschen, kollektivavtalet för optiker samt vissa företagsvisa avtal. Enligt de uppgifter som Förbundet för Finsk Handel FH rf har lämnat in tillämpas kollektivavtalen inom handeln på anställda i lägre tjänstemannaställning och arbetarställning. På basis av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 kan man uppskatta att totalantalet personer inom tillämpningsområdena för de olika kollektivavtalen inom handeln uppgår till omkring 191060.

Antalet försäljare inom handeln ska avdras av det totalantal anställda som framgår av näringsgrensindelningen. Enligt föreningen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ uppgår antalet försäljare till ca 1500. Därmed kan man uppskatta att totalantalet anställda inom handeln uppgår till ca 189560.

Man kan anta att andelen de anställda som avses i kollektivavtalet jämfört med alla anställda inom handeln är lika stor som andelen anställda normalt bundna till handelns kollektivavtal jämfört med antalet anställda normalt bundna till något av de olika kollektivavtalen inom handeln. Totalt ca 94560 anställda är normalt bundna till olika kollektivavtal inom handeln, och handelns kollektivavtal omfattar ca 90 procent av dem. Det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för handelns kollektivavtal kan därmed uppskattas uppgå till ca 170600 anställda.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för handelns kollektivavtal (ca 170600) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (85000) kan man konstatera att handelns kollektivavtal enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att handelns kollektivavtal är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 20.4.2010 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anu Kangasjärvi


Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.