Kollektivavtal för högre tjänstemän i ICT-branschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2013
Delgivningsdatum: 11.04.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 17.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 17.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2013
Delgivningsdatum 11.4.2013
Dnr 11379

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän i ICT-branschen
Undertecknat 24.11.2011
Ikraftträdande 1.10.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: De Högre Tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i ICT-branschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas avtalet på de högre tjänstemän anställda hos Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s medlemsföretag som arbetar i ICT-branschen (i informations-, telekommunikations- och informationsteknikbranschen eller på contactcentrar). Kollektivavtalet tillämpas också på tjänstemän på medlemsföretag som bygger upp eller upprätthåller service och infrastruktur i dessa eller därmed jämställbara branscher, eller som bedriver därmed jämställbar verksamhet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att förbundet har år 2011 haft i genomsnitt 118 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har haft totalt 2900 anställda som berörs av avtalet.

De Högre Tjänstemännen YTN har uppgett att den har 2046 tjänstemän som medlemmar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt inlämnade uppgifter tillämpas kollektivavtalet inom branscherna för telekommunikation, uppbyggande av el- och datakommunikationsnätverk och telefonservicecentraler. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 är totalt omkring 10500 tjänstemän anställda i branschen för telekommunikation, ca 5000 tjänstemän i branschen för telefonservicecentraler och över 1700 tjänstemän i branschen för uppbygg-ande av el- och datakommunikationsnätverk. Över 1300 tjänstemän kan uppskattas arbeta i den del av branschen för uppbyggande av el- och datakommunikationsnätverk som omfattas av kollektivavtalet.

Därmed kan man uppskatta att nästan 17000 lägre och högre tjänstemän arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet. Kollektivavtalet gäller inte lägre tjänstemän som omfattas av ett särskilt kollektivavtal för tjänstemän i ICT-branschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Fackförbundet Pro.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att totalt ca 9510 lägre tjänstemän är anställda i PALTAs medlemsföretag i samma bransch men inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänste-män. Av alla tjänstemän anställda hos de ICT-branschens arbetsgivare som har organiserat sig i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf är ca 77 % (9510) lägre tjänstemän och ca 23 % (2900) högre tjänstemän. Man kan anta att andelen tjänstemän och högre tjänstemän i ICT-branschen är lika stor som hos de arbetsgivare som har organiserat sig i arbetsgivarförbundet. Därmed kan man uppskatta att över 3900 högre tjänstemän är anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för högre tjänstemän i ICT-branschen (över 3900) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (2900) kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän i ICT-branschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän i ICT-branschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.10.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.