Pappersindustrins tjänstemannaavtal

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 10/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet PRO rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 19.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 19.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 10/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11338

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom pappersindustrin
Undertecknat 24.11.2011
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Skogsindustrin rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf, Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän inom pappersindustrin är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet personer i tjänstemannauppgifter anställda i pappersindustrienheter som är medlemmar i Skogsindustrin rf. Avtalet tillämpas också på tjänstemän som arbetarmed kontorsuppgifter i pappersindustriföretagens virkesanskaffningsorganisationer. Tjänstemän som arbetar på huvudkontor, i koncernadministration, i integrerade enheter, i separata försäljnings- och planeringskontor samt i forsknings- och utbildningsanstalter omfattas av kollektivavtalet ifall deras uppgifter till största delen hör till pappersindustrins verksamhetsområde.

Avtalet gäller inte tjänstemän som hör till företagets ledning eller som representerar arbetsgivaren vid fastställandet av tjänstemännens löne- och arbetsvillkor, inte heller personer med självständig ställning, administrativt, ekonomiskt eller operativt ansvar i företaget eller i en betydande del av det samt personer i jämförbar ställning. Dylika personer är även de personer som räknas höra till den s.k. "avdelningschefsnivån" i en medelstor företagsorganisation som bedriver produktionsverksamhet, då personerna har en sådan ställning som nämns ovan. I en företagsorganisation kan det även finnas personer på ovan nämnd nivå eller på en högre nivå som inte har chefsansvar men som representerar sakkunskap inom ett visst specialområde (s.k. specialister) och som på grund av detta och sin självständiga ställning jämförs med ovan nämnda personer.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket den andra arbetstagarparten i stället för Fackförbundet Pro var Tjänstemannaunionen TU rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin har uppgett att dess medlemsföretag har totalt 3000 personer anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet PRO har uppgett att det har 3389 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund har uppgett att det har 18 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på näringarna i enlighet med Näringsgrensindelning (TOL 2008) "17110 Massatillverkning", "17120 Pappers- och papptillverkning-, "17211 Tillverkning av papperssäckar och -påsar", "17212 Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar" och "17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror". Enligt uppgift från Skogsindustrin tillämpas avtalet endast på anställda i lägre tjänstemannaställning. Därutöver har Skogsindustrin fastställt att avtalet omfattar omkring 40 procent av de lägre tjänstemän som statistikförts i sysselsättningsstatistiken i näringsklasserna 17211 och 17290 samt omkring 50 procent av tjänstemän i näringsklassen 17212. På basis av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 kan man så uppskatta att totalantalet lägre tjänstemän i arbete inom kollektivavtalets till-lämpningsområde uppgår till omkring 3470.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän inom pappersindustrin (ca 3470) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (3000) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom pappersindustrin enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom pappersindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.