Kollektivavtal för trafikundervisningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 9/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 9/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11299

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för trafikundervisningsbranschen
Undertecknat 20.3.2012
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för trafikundervisningsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet bilskollärare, till vilka också räknas personer som praktiserar i anslutning till utbildningen samt utomstående personer som ger teorilektioner. Kollektivavtalet gäller inte personer i företagsledningen såsom verkställande direktörer, biträdande direktörer, kontorschefer, chefer för självständiga avdelningar samt motsvarande personer som representerar arbetsgivaren vid fastställandet av arbets- och lönevillkoren för anställda som berörs av detta kollektivavtal.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess medlemsföretag har 457 arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har uppgett att 330 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas inom branschen "Trafikskoleverksamhet" enligt Näringsgrensindelning (TOL 2008). Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 har totalt 1284 personer arbetat inom denna bransch. Enligt Statistikcentralens indelning, utöver bilskolor hör till denna samma bransch flyg- och seglarskolor samt skolor och kurser för skärgårds- och kustnavigation. Arbetstagarna i andra skolor än bilskolor omfattas inte av tillämpningsområdet för kollektivavtalet för trafikundervisningsbranschen, och deras antal ska så avdras från antalet arbetstagare enligt sysselsättningsstatistiken. Därutöver ska det från antalet arbetstagare angivet i sysselsättningsstatistiken avdras de anställda i ledningen som inte berörs av kollektivavtalet och som i viss mån kan antas ha statistikförts i högre tjänstemän. Så kan man på basis av sysselsättningsstatistiken uppskatta att det inom avtalets tillämpningsområde finns mindre än 1284 arbetstagare.

Enligt uppskattning av Finlands Bilskoleförbund rf finns det inom branschen i Finland 1200 bilskolelärare, av vilka omkring 1000 är arbetstagare. De övriga är företagare. Dessutom verkar några hundra bilskollärare inte inom branschen.

Enligt den utredning som inhämtats i ärendet kan man uppskatta att totalantalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppgår till ca 1000.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för trafikundervisningsbranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT (ca 1000) och å andra sidan det antal ar-betstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (457) kan man konstatera att kollektivavtalet enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för trafikundervisningsbranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUTETS IKRAFTTRÄDANDE

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.