Kollektivavtal för tjänstemän inom flygtrafiken

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 8/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 31.01.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 8/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11321

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom flygtrafiken
Undertecknat 29.2.2012
Ikraftträdande 1.5.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän inom flygtrafiken är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet tjänstemannauppgifter i företag som bedriver flygtrafik och som producerar tjänster för dessa företag. Avtalet gäller inte personer som hör till företagets ledning eller som representerar arbetsgivaren vid fastställandet av löne- och arbetsvillkoren för tjänstemän och inte heller personer som har en självständig ställning och ett administrativt, ekonomiskt eller operativt ansvar i ett företag eller i en väsentlig del av det, och inte heller personer i en jämförbar ställning.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att 12 av dess medlemsföretag har 1400 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att 1158 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Enligt uppskattningar från de förbund som är parterna i avtalet arbetar det i Finland totalt omkring 1600 personer inom avtalets tillämpningsområde. I avsaknad av andra tillförlitliga utredningar kan man uppskatta att totalantalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppgår till ca 1600.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för tjänstemän inom flygtrafiken (ca 1600) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1400) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom flygtrafiken enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom flygtrafiken är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.5.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.