28.02.2013 4/2013

Kollektivavtal för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 4/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Rederierna i Finland rf
Arbetstagarpart: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.10.2013
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2014
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2017
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 4/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11383

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare

Undertecknat
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Rederierna i Finland rf
Arbetstagare: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Rederierna i Finland, Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund och Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund har genom protokoll som undertecknats 12.9.2012 överenskommit att kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare gäller under tiden 1.3.2012 - 31.3.2014 såsom överenskommits i kollektivavtalsprotokollet av 16.11.2011.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet mellan Rederierna i Finland, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund och Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund gällande däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare är riksomfattande. Kollektivavtalet gäller löne- och arbetsvillkoren för befälhavare, styrmän, linjelotsar och sjukskötare som hör till Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppbefälsförbund samt för maskinchefer och maskinmästare som hör till Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund då de arbetar på arbetsgivarförbundets medlemrederiers fartyg i utrikestrafik. Sjöarbetstids- och semesterbestämmelserna som överenskommits mellan ovan nämnda förbund utgör en del av kollektivavtalet. På fartyg som har besiktats för utrikestrafik tillämpas kollektivavtalets villkor även då dessa fartyg gör resor mellan hamnar i Finland.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Rederierna i Finland har uppgett att dess medlemsföretag har omkring 1500 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund har uppgett att det har över 600 medlemmar i utrikestrafiken.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt uppgift från Sjömanspensionskassan har det år 2010 funnits totalt omkring 2100 anställda som hör befälet eller maskinbefälet eller arbetar som sjukskötare. Då man inte beaktar arbetstagare på isbrytarna och småtonnaget, som ingår i detta antal arbetstagare men som inte omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde, kan man uppskatta att det totala antalet anställda inom branschen är omkring 1 800 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för däck- och maskinbefäl samt sjukskötare (ca 1500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1800) kan man konstatera att kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

BESLUTETS IKRAFTTRÄDANDE

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 15 § i sjömanslagen (423/1978) vad gäller skyldigheten att iaktta kollektivavtalet som allmänt bindande såsom bestäms i 14 kap. 3 § 2 mom. i sjöarbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.