Kollektivavtal för elbranschen - energi - ICT - nätverk

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 3/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Energiindustri rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 21.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 3/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11256

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal elbranschens tes - energi - ICT - nätverket

Undertecknat 20.12.2011
Ikraftträdande 15.3.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Finsk Energiindustri rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Arbetstagare: Elbranschernas fackförbund rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet arbetstagare anställda hos medlemsföretag i Finsk Energiindustri rf. Enligt bestämmelsen on tillämpningsområde berör kollektivavtalet också sådana arbetstagare anställda hos medlemsföretag i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf som arbetar inom datakommunikations-, informations- och nätverksteknologibranschen eller inom branscher som är nära anslutna till dessa branscher eller kan jämställas med dem.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket den andra arbetsgivarparten var Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finsk Energiindustri har år 2010 haft 206 medlemsföretag med 5900 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att förbundet har haft 38 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har haft totalt 2033 arbetstagare som berörs av avtalet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har uppgett att det har 1800 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på branscherna el-, gas- och värmeservice samt affärsverksamhet inom kylningsteknologiområdet, på telekommunikationsbranschen samt på branscherna för uppbyggande av el- och telekommunikationsnätverk och på branschen för telefonservicecentraler. Enligt uppgifter som lämnats av avtalsparterna kan man uppskatta att omkring 6000 anställda arbetar inom branschen för el-, gas- och värmeservice, affärsverksamheten inom kylningsteknologiområdet samt inom den del av branschen för uppbyggande av el- och datakommunikationsnätverk som hör till energiindustrin. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 finns det totalt omkring 3100 arbetstagare inom branscherna för telekommunikation, telefonservicecentraler och inom den del av branschen för uppbyggande av el- och datakommunikationsnätverk som hör till ICT-branschen. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan uppskattar därmed att totalantalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppgår till omkring 9100.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet elbranschens tes - energi - ICT -nätverket (9100) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (7933) kan man konstatera att kollektivavtalet elbranschens tes - energi - ICT -nätverket enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet elbranschens tes - energi - ICT -nätverket är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 15.3.2010 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen


Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.