Kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 2/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Bilbranschens Centralförbund rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 28.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 28.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 2/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11314

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän

Undertecknat 2.12.2011
Ikraftträdande 1.10.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Bilbranschens Centralförbund rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller avtalet tekniska tjänstemän anställda hos medlemsföretag i Bilbranschens Centralförbund rf under förutsättning att de utför tekniska uppgifter angivna i detta avtal eller i uppgifter som betjänar eller stöder de tekniska servicefunktionerna.

Till avtalets tillämpningsområde hör också tjänstemän anställda hos bilbesiktningsföretag och företag som producerar tjänster för företag i bilbranschen såsom överenskommits i avtalets bilagor.

Avtalet gäller även personer vars ordinarie arbetsuppgifter innefattar att de i förhållande till arbetstagarna fungerar som företrädare för arbetsgivaren och vilka genom att använda den rätt och den makt som tillfaller arbetsgivaren delar, leder, har uppsikt över och granskar arbetet, utan att regelbundet delta i själva arbetet, eller även om det sker regelbundet, men trots allt till en mycket liten del använder sin tid för annat arbete än de uppgifter som egentligen tillhör en teknisk tjänsteman, och vilka aldrig är delaktiga i arbetstagarnas ackordsförtjänster.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten i stället för Fackförbundet Pro var Tjänstemannaunionen TU rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Bilbranschens Centralförbund rf har förbundet 700 medlemsföretag med ca 2800 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 1480 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän tillämpas inom förljande branscher enligt TOL 2008 klassificeringen: partihandel med personbilar och lätta motorfordon, detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon, partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon, detaljhandel med husbilar och motorfordon som inte har klassificerats någon annanstans, service och reparation av motorfordon (med undantag av däck), partihandel med delar och utrustning till motorfordon (men undantag av däck), detaljhandel med delar och utrustning till motorfordon (med undantag av däck) samt bilbesiktning.

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetar totalt 12800 tjänstemän i de ovan nämnda branscherna. Enligt inlämnade uppgifter kan man uppskatta att ca en tredjedel av de statistikförda tjänstemännen omfattas av kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän.

På basis av detta kan man uppskatta att ca 4265 tjänstemän arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän (4265) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (2800) kan man konstatera att kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.10.2011 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen


Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.