12.12.2013 50/2013

Kollektivavtalet för lotsningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 50/2013
Delgivningsdatum: 12.12.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf (tidigare Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbranscher rf
Arbetstagarpart: Lotsförbundet rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.12.2012
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2012
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2014
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 50/2013
Delgivningsdatum 12.12.2013
Dnr 11392

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för lotsningsbranschen

Undertecknat 12.12.2012
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Lotsförbundet rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde omfattar kollektivavtalet för lotsningsbranschen alla arbetstagare och tjänstemän i privaträttsligt anställningsförhållande som sköter arbetsuppgifter i lotsningsbranschen.

Kollektivavtalet ersätter avtalet med samma namn som var giltigt ända till 29.2.2012 och där arbetsgivarparten var Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbranscher rf.

Ändring av lotsningslagen

Enligt ändringen av lotsningslagen (940/2003), som trädde i kraft 1.1.2011, får ingen annan än det lotsningsbolag som avses i denna lag tillhandahålla lotsningstjänster eller bedriva lotsningsverksamhet. (4 §) Detta bolag är statens Finnpilot Pilotage Oy (före detta Lotsningsverket). Således är konkurrens i branschen förbjudet genom lag, och i praktiken kan kollektivavtalet för lotsningsbranschen tillämpas endast på detta företag.

SLUTSATS

Enligt 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren iaktta åtminstone det som i ett riksomfattande kollektivavtal som bör anses vara representativt för branschen i fråga (allmänt bindande kollektivavtal) bestäms om de anställningsförhållanden och om de arbetsförhållanden som gäller det arbete som arbetstagaren utför eller ett därmed närmast jämförbart arbete. Enligt 1 § 1 mom. i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan genom sitt beslut huruvida ett riksomfattande kollektivavtal som har tillställts nämnden med stöd av 2 § i lagen om kollektivavtal (436/1946) är representativt inom sitt tillämpningsområde på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) eller i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

Eftersom endast ett företag kan bedriva verksamhet i lotsningsbranschen enligt lagen, kan kollektivavtalet för lotsningsbranschen inte anses riksomfattande och därmed kan inte fastställas som representativt för branschen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att den allmänt bindande verkan av kollektivavtalet för lotsningsbranschen upphör att gälla från och med 1.2.2012 då avtalet trädde i kraft.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Nina Hotti, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.