12.12.2013 48/2013

Kollektivavtal gällande kontorsarbete i skogsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 48/2013
Delgivningsdatum: 12.12.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 02.12.2011
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2012
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2014
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 48/2013
Delgivningsdatum 12.12.2013
Dnr 11415

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande kontorsarbete i skogsbranschen
Undertecknat 2.12.2011
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande kontorsarbete i skogsbranschen är riksomfattande. Avtalet förbinder Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och dess medlemmar Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och Finlands skogscentral samt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf:s medlemsföreningar och deras medlemmar i kontorsarbete. Avtalets bestämmelser tillämpas på anställningsförhållanden mellan Skogscentralen och Skogsbrukets utvecklingscentral samt tjänstemän som är medlemmar i det ovan nämnda tjänstemannaförbundet eller i dess medlemsförening.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf och arbetstagarparten Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett i oktober 2013 att två av dess medlemsföretag har 230 tjänstemän i anställning.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har uppgett i juli 2013 att det har 125 medlemmar i anställning inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt arbetsgivarförbundets uppgift hör både Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till arbetsgivarförbundet. Därför kan antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde anses vara 230 i enlighet med arbetsgivarförbundets uppgift.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet gällande kontorsarbete i skogsbranschen (230) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (230) kan man konstatera att kollektivavtalet gällande kontorsarbete i skogsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande kontorsarbete i skogsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.3.2012 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Nina Hotti, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.