Kollektivavtal för tekniska tjänstemän i stuveribranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 42/2012
Delgivningsdatum: 18.10.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hamnoperatörerna rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 15.04.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

ÖVERSÄTTNING

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 42/2012
Delgivningsdatum 18.10.2012
Dnr 11329

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tekniska tjänstemän i stuveribranschen
Undertecknat 20.12.2011
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Hamnoperatörerna rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningområde gäller avtalet anställnings- och löneförhållanden mellan medlemsföretagen i Hamnoperatörerna rf och de medlemmar i Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT ry som är anställda hos dessa medlemsföretag. Avtalsparterna är skyldiga att se till att arbetsgivarna och arbetsledarna bundna av avtalet följer avtalets bestämmelser. Med arbetsledare avses personer vars ordinarie arbetsuppgifter på grund av deras arbetsavtalsförhållande innefattar att de i förhållande till arbetstagarna fungerar som företrädare för arbetsgivaren, och att de på arbetsgivarens förordnande eller på förordnandet av en person som arbetsgivaren har bemyndigat delar, leder, har uppsikt över och granskar arbetet utan att delta i själva arbetet.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för perioden 11.5.2010-31.3.2012 där Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT ry var arbetstagarpart.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Hamnoperatörernas uppgift har föreningen 40 medlemsföretag inom avtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 300 anställda som berörs av kollektivavtalet.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 363 medlemmar anställda inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

I stuveribranschen har ingåtts tre riksomfattande kollektivavtal, och Hamnoperatörerna är arbetsgivarpart i dem alla. Dessa avtal är: kollektivavtalet mellan Hamnoperatörerna rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf, kollektivavtalet för tjänstemän i stuveribranschen och kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen. Stuveribranschens anställda har i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik införts i näringsgrenen godshantering, där ca 4760 personer arbetar enligt statistiken för år 2009.

I näringsgrenen godshantering har statistikförts även personer som inte hör till tillämpningsområdena för stuveribranschens kollektivavtal. Hamnoperatörerna har uppgett att i branschen arbetar ca 45 högre tjänstemän som inte omfattas av något kollektivavtal för stuveribranschen. I näringsgrenen godshantering har ytterligare statistikförts de personer som arbetar i frakt- och passagerarterminaler i land- och lufttrafik. Enligt Luftfartsunionen rf:s och Oy Matkahuolto Ab:s uppskattningar uppgår dessa personers antal sammanlagt till ca 1350. Man kan därför uppskatta att sammanlagt ca 3370 anställda arbetar inom tillämpningsområdena för kollektivavtalen för stuveribranschen.

Hamnoperatörerna rf har uppgett att sammanlagt 300 av de 2850 personer som arbetar i dess medlemsföretag är sådana anställda som avses i kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen. Då man kan anta att andelen tekniska tjänstemän i stuveribranschen av alla anställda i branschen är den samma som hos de organiserade arbetsgivarna, kan det totala antalet tekniska tjänstemän i stuveribranschen uppskattas uppgå till ca 370.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen (ca 370) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (300) kan man konstatera att kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tekniska tjänstemän i stuveribranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anna Tiainen


Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anna Tiainen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.