Kollektivavtal för biografteatrar

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 40/2012
Delgivningsdatum: 18.10.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.10.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 29.02.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

ÖVERSÄTTNING

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 40/2012
Delgivningsdatum 18.10.2012
Dnr 11320

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för biografteatrar
Undertecknat 30.11.2011
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för biografteatrar är riksomfattande. Enligt kollektivavtalets bestämmelse om tillämpningsområde används avtalet för att bestämma anställnings- och lönevillkoren för de biografanställda som är medlemmar i Servicefacket PAM och arbetar på biografer som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf var arbetsgivarpart i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet 5 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har 459 arbetstagare som berörs av avtalet.

Fackförbundet Pro har inte uppgett hur många av dess medlemmar arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på personer anställda i branschen filmvisning enligt näringsgrensindelningen, och enligt sysselsättningsstatistiken för 2009 uppgick totalantalet anställda i branschen till 587 personer.

Nämnden för fastställande anser att utöver de personer som ingår i sysselsättningsstatistiken har branschen även deltidsanställda arbetstagare och personer som arbetar i andra atypiska anställningsförhållanden.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Fackförbundet Pro har uppskattat att totalantalet arbetstagare i branschen uppgår till ca 750 personer.

Enligt utredningen i ärendet kan totalantalet arbetstagare i branschen uppskattas vara ca 750.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för biografteatrar (ca 750) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (459) kan man konstatera att kollektivavtalet för biografteatrar enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för biografteatrar är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.