Kollektivavtal för lagerterminal- och hamnarbetstagarna inom speditionsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 39/2012
Delgivningsdatum: 18.10.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 28.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 24.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 39/2012
Delgivningsdatum 18.10.2012
Dnr 11296

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för lagerterminal- och hamnarbetare i speditionsbranschen
Undertecknat 14.3.2012
Ikraftträdande 1.2.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för lagerterminal- och hamnarbetare i speditionsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde används kollektivavtalet för att bestämma arbetsvillkoren för arbetstagare i lagerterminaler, lager, s.k. lagerhotell och hamnar som hör till speditionsfirmor samt transport- och transportförmedlingsfirmor inom internationell transport som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Anställningsvillkoren för hamnarbetare bestäms enligt detta kollektivavtal om protokollbilagan angående hamnarbetare inte bestämmer något annat.

Enligt en protokollanteckning har man i protokollbilagan angående hamnarbetare kommit överens om vilket avtal som ska tillämpas i terminaler i hamnområdet.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf var arbetsgivarpart i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet 90 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har 800 arbetstagare som berörs av avtalet.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf har uppgett att förbundet har ca 860 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker.

Då andra tillförlitliga utredningar saknas har kollektivavtalets parter begärts en uppskattning av totalantalet arbetstagare i branschen. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Fackförbundet Pro har gett identiska uppskattningar att totalantalet arbetstagare i branschen uppgår till ca 1100 personer.

På basis av de uppgifter som erhållits kan totalantalet tjänstemän inom branschen uppskattas uppgå till omkring 1100.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för lagerterminal- och hamnarbetare i speditionsbranschen (ca 1100) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 800) kan man konstatera att kollektivavtalet för lagerterminal- och hamnarbetare i speditionsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för lagerterminal- och hamnarbetare i speditionsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.2.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.