Kollektivavtal för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2012
Delgivningsdatum: 22.03.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Arbetstagarpart: Post- och logistikunion PAU rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.10.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2019
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 6/2012
Delgivningsdatum 22.3.2012
Dnr 11189

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Undertecknat 26.4.2011
Ikraftträdande 8.11.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Post- och logistikunion PAU rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen är riksomfattande. Avtalet gäller de arbetstagare och tjänstemän anställda hos Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s medlemsföretag inom kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen som arbetar i uppgifter angivna i kollektivavtalets lönebilagor.

- kundbetjäning på kontor (lönebilaga N)
- tjänstemannauppgifter (lönebilaga C)
- försäljning till företag (lönebilaga Y)
- tidningsutdelning (lönebilaga D)
- kommunikations- och transportarbete (lönebilaga P)
- lagerarbete (lönebilaga M)

Som arbetstagare avses i kollektivavtalet även tjänsteman, ifall annat inte omnämns.

Avtalet ersätter kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen mellan Arbetsgivarförbundet TIKLI rf och Post- och logistikunionen PAU rf, vilket nämnden för fastställande har fastställt som allmänt bindande.

Andra kollektivavtal i branschen

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen överlappar delvis tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande utdelare mellan Mediernas Centralförbund rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf samt tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande särutdelning av oadresserade sändningar mellan Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry och Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry. Båda kollektivavtalen har fastställts som icke allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har uppgett att dess fem medlemsföretag har ca 20100 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Post- och logistikunionen PAU rf har uppgett att 15873 av dess
medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Vid uppskattning av totalantalet arbetstagare inom den bransch som avses i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen ska man beakta att tillämpningsområdet för detta kollektivavtal också omfattar arbetstagarna inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelare och arbetstagarna inom tillämpningområdet för kollektivavtalet gällande särutdelning av oadresserade sändningar.

I Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen statistikförts åtminstone under näringsgren 53100 "Postbefordran via nationella posten" och arbetstagare inom tillämpningsområdena för alla dessa tre kollektivavtal åtminstone under näringsgren 53200 "Annan postbefordran samtkurirverksamhet". I sysselsättningsstatistiken 2009 har sammanlagt 23 616 personer statistikförts under dessa näringsgrenar.

Totalantalet arbetstagare inom den bransch som avses i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen framgår ändå inte av sysselsättningsstatistiken. Under näringsgren 53200 har statistikförts också sådana arbetstagare som tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen inte omfattar, och å andra sidan har alla arbetstagarna hos företag som utövar särutdelning av oadresserade sändningar inte statistikförts under näringsgren 53200, vilket beror på branschens art. I fråga om totalantalet arbetstagare borde man också beakta arbetstagarna hos de företag i branschen vilka på grund av företagets huvudsakliga näringsgren statistikförs under andra näringsgrenar.

Den bransch som avses i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen har ändå minst ca 27850 arbetstagare, vilket motsvarar antalet arbetstagare inom kretsen för de nämnda kollektivavtalens normalt bindande verkan.

Nämnden har fått uppgifter om företag i branschen från avtalsparterna i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen, kollektivavtalet gällande utdelare, kollektivavtalet gällande särutdelning av oadresserade sändningar och kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen samt från ett icke organiserat företag som utövar särutdelning av oadresserade sändningar. På grund av de inlämnade uppgifterna kan man konstatera att sannolikt några små eller relativt små företag är verksamma i branschen utöver de företag som är normalt bundna till kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen, de företag som är normalt bundna till kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen, de företag som är normalt bundna till kollektivavtalet för utdelare samt de 60 företag som enligt arbetsgivarorganisationen är verksamma inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande särutdelning av oadresserade sändningar.

Då ingen noggrannare utredning över antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen finns tillgänglig, kan det uppskattas att branschen för kollektivavtalet enligt en grov bedömning omfattar knappt 30 000 arbetstagare.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen (knappt 30000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet (ca 20100), kan man konstatera att kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen enbart på dessa grunder ska anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 8.11.2010 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Vice ordförande Antti Posio

Föredragande Anne Vänskä

Ärendet avgjordes av:
nämndens vice ordförande Antti Posio
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anne Vänskä, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.