Kollektivavtal för tjänstemän i speditionsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 25/2012
Delgivningsdatum: 07.06.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 27.02.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 26.01.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 25/2012 Delgivningsdatum 7.6.2012
Dnr 11282

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän i speditionsbranschen Undertecknat 25.11.2011
Ikraftträdande 1.11.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän i speditionsbranschen är riksomfattande.

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde bestäms i avtalet anställningsvillkoren för tjänstemän anställda hos speditionsfirmor och hos transport- och transportförmedlingsfirmor som bedriver internationell transport.

Enligt protokollanteckningar anses också bilmäklarna som tjänstemän, och kollektivavtalet gäller även personer som arbetar på läroavtal.

Kollektivavtalet gäller inte personer i företagsledningen som representerar arbetsgivaren när arbetsvillkor bestäms för de anställda som berörs av detta kollektivavtal.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket avtalsparterna var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf och Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt PALTA:s uppgift har förbundet uppskattningsvis 90 medlemsföretag med ca 4000 tjänstemän anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO har uppgett att 1700 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Då andra tillförlitliga utredningar saknas har kollektivavtalets parter begärts en uppskattning av totalantalet tjänstemän i branschen. PALTA har uppskattat att ca 4400 tjänstemän arbetar i hela branschen. Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO har uppskattat att antalet är mindre, bara ca 3000 tjänstemän.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO:s uppskattning är mindre än det antal tjänstemän som enligt PALTA hör till den krets som är normalt bunden till kollektivavtalet. I verkligheten är antalet tjänstemän i hela branschen minst lika stort som antalet tjänstemän normalt bundna till kollektivavtalet, och sannolikt något större. I brist på bättre utredningar uppskattar nämnden för fastställande att minst ca 4 000 tjänstemän arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän i speditionsbranschen.


SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän i speditionsbranschen (minst ca 4000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 4000) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän i speditions-branschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän i speditionsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom.
i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med
2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.11.2011 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen
Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande:
Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.