Kollektivavtal gällande idrottsorganisationer

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 21/2012
Delgivningsdatum: 07.06.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.
Arbetstagarpart: JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 08.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 21/2012
Delgivningsdatum 7.6.2012
Dnr 11267

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande idrottsorganisationer

Undertecknat 2.12.2011
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande idrottsorganisationer är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde definieras genom avtalet arbetsvillkoren för helt arbetsföra arbetstagare som fyllt 17 år och som är anställda hos riksomfattande och regionala motions- och idrottsorganisationer. I avtalet ingår ett särskilt löneavtal i vilket definieras andra eventuella begränsningar som gäller avtalets tillämpningsområde. I fråga om professionella tränare och idrottsinstruktörer tillämpas kollektivavtalets anslutningsprotokoll. Kollektivavtalets bestämmelser om arbetstid tillämpas inte på högre tjänstemän och arbetstagare med självständiga uppgifter.

Kollektivavtalet ersätter det tigidare avtalet med samma namn, i vilket Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf var arbetsgivarpart i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess 83 medlemsföretag har 1178 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av till buds stående statistiska material.
Föreningen Liikunnan ja urheilun toimihenkilöt ry, som är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, har uppskattat att klart färre än 100 arbetstagare arbetar i branschen utöver de anställda som berörs av kollektivavtalets normalt bindande verkan. På basis av de uppgifter som erhållits i ärendet uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att totalantalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppgår till ca 1250.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande idrottsorganisationer (högst 1250) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1178) kan man konstatera att kollektivavtalet gällande idrottsorganisationer enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande indrottsorganisationer är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med
2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.3.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande: Pirkko Kauppinen
Föredragande: Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.