Kollektivavtal för byggbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 26/2011
Delgivningsdatum: 08.12.2011
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hembyggnadsindustrin rf
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 09.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut: Nr 26/2011

Delgivningsdatum: 8.12.2011
Dnr: 11017

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för byggbranschen

Undertecknat: 19.4.2010
Ikraftträdande: 19.4.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Hembyggnadsindustrin rf

Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för byggbranschen är riksomfattande. Bestämmelserna i avtalet tillämpas, med vissa undantag, på anställningsförhållanden för alla arbetstagare hos medlemsföretag i Hembyggnadsindustrins distriktsföreningar. Kollektivavtalet tillämpas dock inte på den enhet eller avdelning av ett medlemsföretag som är bunden till ett annat kollektivavtal.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare.

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Hembyggnadsindustrin har uppgett att dess medlemsföretag har 14100 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Byggnadsförbundet har uppgett att det har 33568 medlemmar som arbetar inom byggbranschen. Ytterligare har förbundet 8286 elevmedlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde under sina semestrar.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på många branscher som hör till huvudgrupp "F Byggverksamhet" enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 31.12.2008 arbetar över 92000 personer i arbetarställning i byggbranschen. I den ovannämnda huvudgruppen ingår också verksamhet som hör till tillämpningsområdet för många andra kollektivavtal. Byggnadsförbundet och Hembyggnadsindustrin har uppgett sin uppfattning om hur stor andel av de arbetstagare, som kategoriserats i de enstaka näringsgrensindelningar som hör till byggbranschen, hör till tillämpningsområdet för kollektivavtalet för byggbranschen. Enligt de uppgifter som avtalsparterna har inlämnat gällande enstaka branscher inom byggverksamheten kan man uppskatta att ca 37 procent av arbetstagarna i hela byggbranschen arbetar hos arbetsgivare som bedriver huvudsaklig verksamhet inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för byggbranschen. Det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för byggbranschen kan uppskattas vara över 33700.

SLUTSATS

I en jämförelse enbart mellan totalantalet arbetstagare i branschen och antalet arbetstagare bundna till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal kan kollektivavtalet för byggbranschen inte anses representativt för branschen. Kollektivavtalets statistiska representativitet är ca 42 procent.

I beräkningen på grund av statistiska uppgifter beaktas arbetsgivarnas organisationsgrad, och vid bedömningen av kollektivavtalets allmänt bindande verkan beaktas även arbetstagarnas organisationsgrad. Till byggnadsförbundet hör över 33000 arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Ytterligare beaktas den stabila situationen med ingåendet av kollektivavtal i byggnadsbranschen som redan länge har pågått.

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, och med beaktande av arbetstagarnas organisationsgrad och den stadiga situationen med avtalsverksamheten i branschen, kan man konstatera att kollektivavtalet för byggbranschen bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för byggbranschen mellan Hembyggnadsindustrin och Byggnadsförbundet är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 19.4.2010 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.