Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 49/2019
Delgivningsdatum: 19.08.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Bildäcksförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 04.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 49/2019
Datum för utfärdande 19.8.2019
Dnr 12097

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för bildäcksbranschen
Undertecknat 30.1.2018
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Bildäcksförbundet rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för bildäcksbranschen tillämpas enligt avtalets tillämpningsbestämmelse på anställningsförhållanden mellan medlemsrörelser i Bildäcksförbundet rf och deras arbetstagare som utför sådant arbete som omfattas av detta kollektivavtal.

Avtalet ersätter kollektivavtalet med samma namn som gällt sedan 31.1.2018, där arbetsgivarparten var TEAM Industribranschernas fackförbund rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Bildäcksförbundets anmälan i juni 2019 arbetar 1 000 arbetstagare vid dess 70 medlemsföretag.

Enligt Industrifacket arbetade i juni 2019 1 046 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2016 arbetar 1 500 arbetstagare inom branschen för parti- och detaljhandel med samt reparation och gummering av motorfordons däck.

SLUTSATS

När man å ena sidan jämför det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för bildäcksbranschen (1 500) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (1 000) kan man konstatera att kollektivavtalet för bildäcksbranschen redan på denna grund är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för bildäcksbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 01-02-2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.