Kollektivavtal för teaterbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 5/2011
Delgivningsdatum: 13.01.2011
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry.
Arbetstagarpart: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry.
Datum då kollektivavtalet underteknats: 24.04.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 5/2011
Delgivningsdatum 13.1.2011
Dnr 10762

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för teaterbranschen

Undertecknat 22.11.2007
Ikraftträdande 1.10.2007

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Arbetstagare: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för teaterbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller avtalet arbetstagare på yrkesteatrar. Avtalet gäller dock inte arbetstagare som har anställts för tillfälliga uppgifter för en bestämd tid på högst tre månader, om de inte deltar i det egentliga teaterarbetet.

Avtalet ersätter kollektivavtalet med samma namn som utgått 30.9.2007. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 58/2002 av 4.6.2002 fastställt kollektivavtalet för teaterbranschen som allmänt bindande.

Avtalets tillämpningsområde har utvidgats att även gälla andra arbetstagare än dem som har månadslön. Tillämpningsområdets begränsningssats har ändrats så att avtalet gäller också de tillfälliga arbetstagare som anställts för högst tre månader och som deltar i det egentliga teaterarbetet. Dessutom har tillämpningsområdet utvidgats för att även gälla dansare som en ny personalgrupp.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry har uppgett att dess 42 medlemsteatrar har 990 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry har uppgett att föreningen har omkring 2500 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt teaterstatistiken publicerad år 2006 av Informationscentralen för teater i Finland rf utförde personalen i teaterbranschen totalt omkring 2790 årsverken på privata teatrar i Finland. När man från dessa årsverken drar av de omkring 580 årsverken som utförts av skådespelare och musiker som inte ingår i kollektivavtalets tillämpningsområde, uppgår det totala antalet årsverken utförda inom kollektivavtalets tillämpningsområde till omkring 2 210.

Då man från antalet årsverken utförda inom kollektivavtalets tillämpningsområde drar av de årsverken som utförts på oorganiserade teatrar samt de årsverken på vilka något annat kollektivavtal tillämpas, uppgår antalet årsverken som utförts inom kretsen för kollektivavtalets normalt bindande verkan till omkring 1 520.

Oriktigheten i det tidigare beslutet

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 9/2008 av 21.4.2008 fastställt kollektivavtalet för teaterbranschen som trätt i kraft 1.10.2007 som allmänt bindande. Beslutet har vunnit laga kraft 27.5.2008. I beslutet har kollektivavtalets tillämpningsområde och representativitet utretts felaktigt. Enligt beslutet tillämpas kollektivavtalet på arbetstagare med månadslön på yrkesteatrar, även om avtalet i själva fallet tillämpas på alla arbetstagare. Vid beräkningen av representativitet har beaktats enbart årsverken utförda av arbetstagare med ordinarie anställning på teatrar, fast man i beräkningen skulle därutöver ha beaktat årsverken utförda av personer som arbetar tillfälligt på teatrar.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan antalet årsverken utförda av ordinarie och tillfälliga anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för teaterbranschen (omkring 2210) och å andra sidan det antal årsverken som utförts av ordinarie och tillfälliga anställda inom den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 1520) kan man konstatera att kollektivavtalet för teaterbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan avskriver sitt beslut nr 9/2008 av 21.4.2008 om kollektivavtalets allmänt bindande verkan och avgör ärendet på nytt enligt 50 § 1 mom. 1 punkt i förvaltningslagen.

Med stöd av1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för teaterbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett bindande kollektivavtal från och med 1.10.2007 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Kari-Pekka Tiitinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen
medlemmen Nina Hotti

Föredragande: Ari Pulkkinen, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.