09.12.2010 19/2010

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2010
Delgivningsdatum: 09.12.2010
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: AVAINTA Arbetsgivarna rf
Arbetstagarpart: Undervisningssektorns Fackorganisation rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 02.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2010
Delgivningsdatum 9.12.2010
Dnr 10996

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

Undertecknat 1.3.2010
Ikraftträdelse 1.3.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening
Arbetstagare: Undervisningssektorns Fackorganisation rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening är riksomfattande. Avtalet tillämpas på anställningsvillkoren för undervisningspersonalen vid yrkeshögskolor, musikläroanstalter, medborgarinstitut, yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter som drivs av Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings medlemssammanslutningar.

Avtalet gäller inte sådana personer i läroanstaltens/yrkeshögskolans ledning eller personer i motsvarande chefsställning som representerar arbetsgivaren vid fastställandet av arbets- och lönevillkor.

På anställningsvillkoren för undervisningspersonal inom avtalets tillämpningsområde tillämpas i tillämpliga delar kollektivavtalet gällande Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening, om inte annat överenskommits i detta kollektivavtal eller dess bilagor.

Kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening ersätter kollektivavtalet under samma namn mellan de samma avtalsparterna, som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan genom sitt beslut 40/2002 har fastställt som inte allmänt bindande och vars tillämpningsområde inte omfattade undervisningspersonalen i yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter.

Övriga kollektivavtal inom branschen

På den privata undervisningssektorn finns kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter, som ingåtts mellan Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Undervisningssektorns Fackorganisation rf och som fastställts som allmänt bindande samt kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn mellan Bildningsarbetsgivarna rf och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Undervisningssektorns Fackorganisation rf, som fastställts som allmänt bindande.

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening är i fråga om undervisningspersonalen överlappande med kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och med kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening har uppgett att 11 av föreningens medlemssammanslutningar har omkring 3000 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Undervisningssektorns Fackorganisation har uppgett att 1988 av organisationens medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening framgår inte av till buds stående statistiker.

SLUTSATS

Med beaktande av att det inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och Undervisningssektorns Fackorganisation också har ingåtts ovan nämnda kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn, som fastställts som allmänt bindande, kan kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening inte anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för undervisningssektorn inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och Undervisningssektorns Fackorganisation inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Kari-Pekka Tiitinen

Föredragande Anne Vänskä

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen
medlemmen Nina Hotti

Föredragande: Anne Vänskä, tel. 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.