Kollektivavtal för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 13/2010
Delgivningsdatum: 11.11.2010
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Turism- och Restaurangförbundet rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 15.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 13/2010
Delgivningsdatum 11.11.2010
Dnr 11079

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Undertecknat 21.4.2010
Ikraftträdelse 1.4.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Turism- och Restaurangförbundet rf

Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster- är riksomfattande. Avtalet ska iakttas i inkvarterings- och restaurangbranschen samt i sådan verksamhet som är jämförbar med eller nära ansluten till branschen eller som stöder branschens verksamhet. Avtalet ska också iakttas i turism- och fritidstjänster som nämns nedan samt i välfärdstjänster i samband med de föregående.

Avtalets tillämpningsområde omfattar typiskt:
- restauranger, caféer, pubar, nattklubbar
- cateringföretag och personalrestauranger
- handelskök och beredningskök
- hotell och andra invarteringsföretag
- badanläggningar och välfärdscentra
- campingplatser och husvagnsområden
- semester- och stugbyar
- tjänster för landsbygdsturism
- service- och trafikstationer
- bowlinghallar
- semesteranläggningar och kurscentra
- kongresscentra
- främjande, försäljning, marknadsföring och förmedling av inhemska turismtjänster

Avtalet gäller arbetstagare som underlyder arbetstidslagen.

Kollektivavtalet för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster ersätter kollektivavtalet för arbetstagare i hotell- och restaurangbranschen mellan Turism- och Restaurangförbundet och Servicefacket PAM. Det nya kollektivavtalets tillämpningsområde motsvarar huvuddelen av det ersatta avtalets tillämpningsområde. Bowlinghallarna utgör en ringa avvikelse. Kollektivavtalet för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster gäller klart hela branschen för bowlinghallar, vilket inte var fallet med det ersatta avtalet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Turism- och Restaurangförbundet har uppgett att dess 2225 medlemsföretag har 49000 anställda inom detta kollektivavtals tillämpningsområde.

Servicefacket PAM har uppgett att 29768 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetar sammanlagt 58560 personer i inkvarterings- och restaurangbranschen, matvarukiosker frånräknade.

Turism- och Restaurangförbundet rf och Servicefacket PAM rf har också ingått ett kollektivavtal för förmän i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster. Inget av dessa två avtal gäller personer i ledande ställning, vars antal enligt avtalsparterna uppgår till ca 600 personer i branschen. Därför ska dessa ca 600 personer inte medräknas då man räknar ut helhetsantalet av anställda inom dessa kollektivavtals tillämpningsområde.

En liten del av de anställda inom dessa två kollektivavtals tillämpningsområde har statistikförts i andra branscher än i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster. Till dem hör t.ex. anställda på bowlinghallar, och deras totalantal framgår inte av statistiken. Finlands Bowlingförbund rf och Suomen Keilahalliyhdistys ry uppskattar att ca 840 arbetstagare arbetar i bowlinghallar.

Antalet anställda i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster kan sålunda uppskattas till knappt 59000 personer.

Om man antar att andelen arbetstagare och förmän i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster är i samma storleksklass som när det gäller normalt bindande kollektivavtal, uppgår antalet arbetstagare i branschen till knappt 53500.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster (knappt 53500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (49000), kan man konstatera att kollektivavtalet för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET
SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2010 då kollektivavtalet trädde i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Kari-Pekka Tiitinen

Föredragande Anne Vänskä

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen
medlemmen Nina Hotti

Föredragande Anne Vänskä, tel.(09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.